Εξουσία εκδόσεως διατάγματος από την αρμόδια αρχή

27. Η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται όπως, το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκδίδει διάταγμα που περιλαμβάνει τον Οδηγό Εξετάσεων για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου.