Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης

12. Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν όσοι από τους υποψήφιους κατά την ημερομηνία της κατανομής των θέσεων:

(α) έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία Εξετάσεων απολυτήριο ή βεβαίωση απόλυσης που εκδίδει το σχολείου τους, το οποίο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου,

(β) πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης που καθορίζει η αρμόδια αρχή, και

(γ) έχουν εξασφαλίσει «πιστοποιητικό πρόσβασης» και «γενικό βαθμό κατάταξης».