Κατανομή και προσφορά θέσεων προς τους υποψήφιους

13.-(1) Υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα διεκδίκησης θέσης:

(α) τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο το γενικό βαθμό κατάταξης που συγκέντρωσε ο καθένας,

(β) ακολουθεί η πρώτη κατανομή και η προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας. Με βάση τη δήλωση προτίμησής ικανοποιείται η καλύτερη, στη σειρά, προτίμηση των υποψηφίων όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους,

(γ) με τον τρόπο που περιγράφεται στις υποπαραγράφους (α) και (β) ολοκληρώνεται η πρώτη κατανομή των υποψήφιων στις διαθέσιμες θέσεις των ΑΑΕΙ της Κύπρου.

(2) (α) Για τον κάθε υποψήφιο εκδίδεται στη συνέχεια και αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτηση του, βεβαίωση για τη θέση που εξασφάλισε·

(β) η πρώτη κατανομή δημοσιεύεται παράλληλα σε ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού·

(γ) θεωρείται ότι υποψήφιος αποδέχεται τη θέση, εκτός εάν με γραπτή δήλωσή του προς την Υπηρεσία Εξετάσεων δηλώσει, μέσα σε προθεσμία που καθορίζει και ανακοινώνει μαζί με τη δημοσίευση της πρώτης κατανομής η αρμόδια αρχή, ότι δεν ενδιαφέρεται για τη θέση ή ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη δεύτερη κατανομή.

(3) (α) Μετά την υποβολή των δηλώσεων εκ μέρους των υποψήφιων και την τυχόν ύπαρξη κενών θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα γίνει δεύτερη κατανομή των θέσεων·

(β) σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει την διενέργεια δεύτερης κατανομής, εκδίδονται και αποστέλλονται οι βεβαιώσεις για τη θέση που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος, με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή·

(γ) δύναται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ανακοινώνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων της δεύτερης κατανομής, να διενεργείται και τρίτη κατανομή, με ξεχωριστές διαδικασίες που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εξετάσεων.

(4) Αν διαπιστωθεί λάθος στην προσφορά θέσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατανομής των θέσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ή και να τροποποιήσει την προσφορά θέσης, ούτως ώστε η τελική κατανομή να γίνεται αυστηρά με βάση τη σειρά επιτυχίας και τις προτιμήσεις κάθε υποψήφιου, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτηση που υποβάλλεται για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

(5) Κατανέμονται κατ’ έτος ως υπεράριθμες, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα, σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού θέσεων στις συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα, με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτους των δημόσιων Τεχνικών Σχολών, που λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς, και σε ποσοστό ίσο με το 3% με δικαιούχους τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους απόφοιτους των δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών:

Νοείται ότι οι πιο πάνω δικαιούχοι θα έχουν εξασφαλίσει γενικό βαθμό κατάταξης τουλάχιστον 70% του γενικού βαθμού κατάταξης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο τμήμα της προτίμησης των εν λόγω δικαιούχων και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για το τμήμα αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στις υπεράριθμες και καταλαμβάνονται από τελειόφοιτους και απόφοιτους δημόσιων Τεχνικών Σχολών, Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, δεν υπολογίζονται στις υπεράριθμες θέσεις που πιο πάνω αναφέρονται και οι διαθέσιμες υπεράριθμες θέσεις δε μειώνονται, από τυχόν εξασφάλιση εκ μέρους των πιο πάνω υποψήφιων άλλης θέσης στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων.

(6) Υποψήφιος, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο που εξασφαλίζει θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου εκτελεί τη στρατιωτική του θητεία, κατοχυρώνει τη θέση αυτή μέχρι την εκπλήρωση της θητείας αυτής.

(7) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 13 πιο πάνω, άτομα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες μπορούν να διεκδικήσουν αριθμό θέσεων ως υπεράριθμες σε ποσοστό, με κριτήρια και με διαδικασίες που καθορίζονται με κανονισμούς:

Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών, το ποσοστό, τα κριτήρια και οι διαδικασίες θα καθοριστούν με κανόνες των ΑΑΕΙ.