Βαθμολόγηση - αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

11.-(1) Το κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας στον ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και, αφού τους καλύψει αδιαφανώς, παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει τους βαθμούς κατά ερώτηση και το σύνολο της βαθμολογίας του σε άλλο ειδικό χώρο του τετραδίου απαντήσεων και παραδίνει τα γραπτά στον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου.

(2) Μετά τη βαθμολόγηση του γραπτού και από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται με ευθύνη και επίβλεψη της Υπηρεσίας Εξετάσεων η πρώτη βαθμολογία και συγκρίνεται με τη δεύτερη. Αν μεταξύ των δύο συνολικών βαθμολογιών δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το άθροισμα των δύο βαθμολογιών αποτελεί το βαθμό του γραπτού στο μάθημα.

(3) Σε περίπτωση που μεταξύ των δυο συνολικών βαθμολογιών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από το 10% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας του μαθήματος, τότε το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Καλύπτονται οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών και ο αναβαθμολογητής βαθμολογεί το γραπτό χωρίς να τις γνωρίζει.

(β) Ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι το διπλάσιο του μέσου όρου των τριών βαθμολογιών - των δύο βαθμολογητών και του αναβαθμολογητή - και δεν επιδέχεται αναθεώρηση.

(4) Επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.

(5) (α) Ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από τον υποψήφιο για σκοπούς απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, αποστέλλεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στο σχολείο του υποψήφιου για σκοπούς έκδοσης του απολυτηρίου του, σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς·

(β) ο τελικός βαθμός του γραπτού κάθε μαθήματος είναι δυνατό, μόνο για σκοπούς έκδοσης του «γενικού βαθμού κατάταξης», να υπόκειται σε επεξεργασία από την Υπηρεσία Εξετάσεων, σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας αρχής.