Αίτηση συμμετοχής και δήλωση προτίμησης υποψήφιων στις Παγκύπριες Εξετάσεις

9.-(1) Με τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του για τα τμήματα των επιστημονικών πεδίων για τα οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος.

(2) Με τη δήλωση προτίμησης ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος αποδέχεται ότι:

(α) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε τμήμα που δεν έχει συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του·

(β) δεν μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε τμήμα στο οποίο τις θέσεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με ψηλότερη βαθμολογία·

(γ) αν, με τη συνολική βαθμολογία που έχει, μπορεί να εξασφαλίσει θέση σε περισσότερα από ένα τμήματα, θα του δοθεί τελικά θέση μόνο σε εκείνο το τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με ένδειξη προτίμησης ψηλότερης προτεραιότητας σε σχέση με άλλα τμήματα που έχει δηλώσει. Ψηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 1 και η αμέσως χαμηλότερης προτεραιότητας προτίμηση είναι το τμήμα που δηλώθηκε στη θέση με αρ. 2 και ούτω καθεξής.

(3) Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλει την αίτησή του εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Τροποποίηση της αίτησης υποψήφιου μπορεί να γίνει με απόσυρση της προηγούμενης και υποβολή νέας αίτησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας:

Νοείται ότι σε περίπτωση επιλογής πρόσθετων μαθημάτων, ο αιτητής καταβάλλει τα πρόσθετα τέλη.

(4) Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δηλώνει τη σειρά προτίμησής του κατά τρόπο ενιαίο για τα τμήματα των επιστημονικών πεδίων για τα οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος και όχι για κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά. Με βάση τη δήλωσή του μπορεί η πρώτη προτίμησή του να είναι τμήμα από ένα επιστημονικό πεδίο, η δεύτερη από άλλο επιστημονικό πεδίο και ούτω καθεξής.