Διαδικασία αναπαραγωγής, μεταφοράς και διανομής των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης

23.-(1) Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης. Μετά τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους η είσοδος στην αίθουσα εξέτασης.

(2) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται κάθε χρόνο τα θέματα των Παγκύπριων Εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο και αδιάβλητο.

(3) Τα θέματα αναπαράγονται στο χώρο όπου συνεδριάζουν οι θεματοθέτες και κάτω από την επίβλεψή τους. Στη συνέχεια τα θέματα τοποθετούνται σε φακέλους ανά αίθουσα εξέτασης και εξεταστικό κέντρο ξεχωριστά, σφραγίζονται και υπογράφονται από δύο τουλάχιστον θεματοθέτες. Η μεταφορά τους στα εξεταστικά κέντρα γίνεται από εντεταλμένα από την αρμόδια αρχή πρόσωπα που τα παραδίνουν στον πρόεδρο των επιτροπών εξεταστικού κέντρου ή εκπρόσωπό του.

(4) Οι θεματοθέτες, η δακτυλογράφος και γενικά το προσωπικό που ασχολείται με τα θέματα παραμένουν στο χώρο μία ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης. Όσοι εμπλέκονται στη θεματοθέτηση υπογράφουν δήλωση τήρησης της εμπιστευτικότητας των θεμάτων.

(5) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα θέματα διανέμονται στους επιτηρητές και ανοίγονται από τους επιτηρητές κάθε αίθουσας εξετάσεως, στον καθορισμένο χρόνο, στην παρουσία των υποψήφιων.

(6) Εκτός των επιτηρητών και των μελών της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξέτασης άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα εξεταστικά κέντρα. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας.

(7) Ο πρόεδρος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, μετά το πέρας της εξέτασης και αφού συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο παραλαβής, παραδίνει τα γραπτά στο εντεταλμένο από την αρμόδια αρχή πρόσωπο, το οποίο τα μεταφέρει κατευθείαν στο βαθμολογικό κέντρο.

(8)(α) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης των ακόλουθων ειδικών μαθημάτων:

(i) του ελεύθερου σχεδίου,

(ii) των μουσικών σπουδών,

(iii) των καλών τεχνών,

(iv) της δραματικής τέχνης,

(v) της πρακτικής δοκιμασίας της επιστήμης φυσικής αγωγής και του αθλητισμού·

(β) Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης οποιουδήποτε άλλου μαθήματος καθοριστεί από αυτή.