Υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες

24. Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν, μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις και αίτηση, με τα αναγκαία δικαιολογητικά προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, για διευκόλυνσή τους κατά τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (5) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.