Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων Νόμος του 1998.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“άδεια σπόρων” σημαίνει την άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5·

“βασικός σπόρος” σημαίνει σπόρο που παράχθηκε με την ευθύνη του βελτιωτή ή του διατηρητή, σύμφωνα με τεχνική που είναι αποδεκτή για τη διατήρηση της ποικιλίας και ο οποίος προορίζεται για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου·

“βελτιωτής” σημαίνει το πρόσωπο που αρχικά δημιούργησε ή ανακάλυψε μια ποικιλία ή εκπρόσωπος του·

“γενετικώς τροποποιημένη ποικιλία” σημαίνει ποικιλία της οποίας το γενετικό υλικό έχει υποστεί αλλαγές, με τρόπο που δε συμβαίνει στη φύση μέσω διασταύρωσης ή/και φυσικού ανασυνδυασμού του DNA (δεσοξυριβοζο-νουκλεϊνικό οξύ).

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων-

- τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA στις οποίες χρησιμοποιούνται συστήματα φορέων,

- τεχνικές που περιλαμβάνουν την άμεση εισαγωγή, σε ένα φυτό, κληρονομήσιμου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του φυτού και στις οποίες περιλαμβάνονται η μικροέγχυση, η μακροέγχυση και η μικροέγκλειση,

- τεχνικές σύντηξης κυττάρων (στις οποίες περιλαμβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών) ή υβριδισμού, με τις οποίες σχηματίζονται ζώντα κύτταρα με νέους συνδυασμούς κληρονομήσιμου γενετικού υλικού, χάρη στη σύντηξη δύο ή περισσότερων κυττάρων μέσω μεθόδων που δεν υπάρχουν στη φύση.

Οι τεχνικές οι οποίες δε θεωρείται ότι οδηγούν σε γενετική τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δε συνεπάγονται τη χρήση τμημάτων ανασυνδυασμένου DNA ή γενετικώς τροποποιημένων φυτών, είναι οι εξής:

- γονιμοποίηση in vitro,

- σύζευξη, μεταγωγή, μετασχηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία υπάρχει στη φύση,

- πρόκληση πολυπλοειδίας·

"γεωργικά είδη" σημαίνει τα καθορισμένα είδη τεύτλων, κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών·

"γεωργικοί σπόροι" σημαίνει τους σπόρους προς σπορά των γεωργικών ειδών που προορίζονται για γεωργική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση·

“δείγμα” σημαίνει ποσότητα σπόρου που λαμβάνεται από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο από συγκεκριμένη σπορομερίδα για έλεγχο, η οποία κατά το δυνατό περιέχει τα ίδια συστατικά όπως η σπορομερίδα και στις ίδιες αναλογίες·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

“διατήρηση ποικιλίας” περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό της ποικιλίας υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των αρχικών χαρακτηριστικών, τη φυτοϋγεία και την ομοιομορφία της ποικιλίας·

“διατηρητής” σημαίνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ποικιλίας·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“δοχείο” σημαίνει κουτί, σάκο, φάκελο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο συσκευασίας, που δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί, στο οποίο περιέχεται σπόρος που προορίζεται για πώληση·

“είδος” σημαίνει κατηγορία φυτών κατά την κοινή βοτανική έννοια·

“εμπορία σπόρων” σημαίνει την πώληση, την κατοχή προς πώληση, την προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση και δεν περιλαμβάνει—

(α) το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες ελέγχου των ποικιλιών και επιθεωρήσεων

(ii) η προμήθεια σπόρων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν αποκτούν κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων και

(β) την προμήθεια σπόρων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή τον πολλαπλασιασμό σπόρων για το σκοπό αυτό όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχόμενων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στο Τμήμα Γεωργίας αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με τον παρέχοντα υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρούν οι σπόροι.

“εμπορικός σπόρος” σημαίνει σπόρο που μπορεί να αναγνωριστεί ότι ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος·

“επεξεργασία” σημαίνει αποξήρανση σπόρου, αφαίρεση ξένων, προσβεβλημένων και ατελών σπόρων και οποιουδήποτε άλλου ξένου υλικού, διαχωρισμό σπόρου κατά μέγεθος ή χρώμα, εφαρμογή στο σπόρο χημικού παρασκευάσματος για έλεγχο εχθρών και ασθενειών η εφαρμογή άλλων χημικών παρασκευασμάτων για διατήρηση της βλαστικότητας των σπόρων, συσκευασία ή εκτέλεση οποιουδήποτε παρόμοιου χειρισμού μετά τη συγκομιδή με σκοπό την προσφορά σπόρου κατάλληλου για σπορά·

"Επιτροπή" σημαίνει τη μόνιμη Επιτροπή σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού, γεωργικών, κηπευτικών, δενδρωδών και δασικών ειδών, η οποία συστάθηκε με βάση την Απόφαση 66/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί συστάσεως Μονίμου Επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση·

“εργαστήριο” σημαίνει το Εργαστήριο Ελέγχου Σπόρων που καθιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 10·

“ετικέτα” σημαίνει σημείωμα ή άλλο περιγραφικό υλικό, δακτυλογραφημένο, τυπωμένο, αποτυπωμένο, ανάγλυφα αποτυπωμένο ή τυπωμένο με πίεση, πάνω σε δοχείο ή προσαρτημένο στο δοχείο, το οποίο δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί·

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένο με κανονισμούς·

“Κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

"εθνικός κατάλογος ποικιλιών" σημαίνει τον κατάλογο ποικιλιών που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6·

"κηπευτικά είδη" σημαίνει τα καθορισμένα είδη λαχανικών·

"κηπευτικοί σπόροι" σημαίνει τους σπόρους προς σπορά των κηπευτικών ειδών που προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση-

"κοινός κατάλογος ποικιλιών" σημαίνει κατάλογο ποικιλιών που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“πιστοποιημένος σπόρος” σημαίνει σπόρο που προέρχεται από βασικό σπόρο και προορίζεται για σκοπούς άλλους από την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου, άλλος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μέχρι δύο επιπλέον γενεών πιστοποιημένου σπόρου, αν αυτό είναι επιτρεπτό σύμφωνα με σχέδιο πιστοποίησης σπόρων·

“πιστοποίηση” σημαίνει επίσημο έλεγχο από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατά τον πολλαπλασιασμό σπόρου για την εξασφάλιση της ταυτότητας της φυτοϋγείας και ομοιομορφίας της ποικιλίας·

“ποικιλία” σημαίνει ομάδα φυτών εντός μιας βοτανικής ταξινομικής μονάδας της κατώτερης γνωστής κατηγορίας, η οποία ομάδα μπορεί-

- να οριστεί από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών που προκύπτει από ένα συγκεκριμένο γενότυπο ή συνδυασμό γενοτύπων,

- να διακρίνεται από κάθε άλλη ομάδα φυτών με την εκδήλωση ενός τουλάχιστον από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, και

- να θεωρείται μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητα της να αναπαράγεται χωρίς μεταβολές.

Η ομάδα φυτών αποτελείται από ολόκληρα φυτά ή από μέρη φυτών εφόσον τα μέρη αυτά είναι ικανά να παράγουν ολόκληρα φυτά·

“προ-βασικός σπόρος” σημαίνει σπόρο μιας γενιάς που αμέσως προηγήθηκε του βασικού σπόρου·

“σπορομερίδα” σημαίνει ποσότητα σπόρου γνωστού βάρους και ιστορικού που μπορεί να αναγνωριστεί·

"σποροπαραγωγική επιχείρηση" σημαίνει επιχείρηση που παράγει, επεξεργάζεται και διεξάγει εργασίες εμπορίας γεωργικών ή κηπευτικών σπόρων·

“σπόρος” σημαίνει το σπόρο καθορισμένων ειδών κατά την κοινή βοτανική έννοια ή φυτική οντότητα στην οποία ο σπόρος αυτός είναι σταθερά εγκλεισμένος, που προορίζεται για σπορά·

“συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου” σημαίνει την σπορομερίδα αραβοσίτου, η οποία έχει παραχθεί από σπόρους, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση·

“σφράγιση” σημαίνει σύστημα κλεισίματος δοχείου ώστε αυτό να μην μπορεί να ανοίξει ή η ετικέτα του να μετακινηθεί ή το περιεχόμενο του να νοθευτεί χωρίς να αφήνεται σ’ αυτό τεκμήριο της επέμβασης αυτής·

"τεχνική επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που καθορίζεται στο άρθρο 5Α·

"τρίτη χώρα" σημαίνει κράτος που δεν είναι κράτος μέλος·

“τυποποιημένος σπόρος” σημαίνει σπόρο ικανοποιητικής ποικιλιακής ταυτότητας και ποικιλιακής καθαρότητας, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παραγωγή φυτών ή τμημάτων φυτών για ανθρώπινη κατανάλωση ή διατροφή ζώων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"φυτικοί γενετικοί πόροι" σημαίνει τις ντόπιες αβελτίωτες ποικιλίες γεωργικών και κηπευτικών ειδών που είναι, ή μπορεί να αποδεικτούν, χρήσιμες στον τομέα της γεωργίας.

Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στους προοριζόμενους για εμπορία γεωργικούς ή κηπευτικούς σπόρους.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε σπόρους που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα.

Λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή εμπορία σπόρων

4.—(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σποροπαραγωγική επιχείρηση ή να προβαίνει σε εμπορία σπόρων εκτός εάν—

(α) Είναι κάτοχος άδειας σπόρων δυνάμει του άρθρου 5, που επιτρέπει την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας·

(β) ο εν λόγω σπόρος είναι, ανάλογα με τις περιπτώσεις που ορίζονται σε Κανονισμούς—

(i) προβασικός σπόρος·

(ii) βασικός σπόρος·

(iii) πιστοποιημένος σπόρος·

(iv) τυποποιημένος σπόρος· ή

(ν) εμπορικός σπόρος· και

(γ) όσον αφορά τους αναφερόμενους στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (iv) της παραγράφου (β) σπόρους, είναι ποικιλίας που περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, ή στον κοινό κατάλογο ποικιλιών, ή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών οποιουδήποτε κράτους μέλους·

(δ) οι εν λόγω σπόροι πληρούν τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση και εμπορία σπόρων που καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(2) Κανένας σπόρος δεν πωλείται ή διατίθεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρά μόνο σε δοχεία που είναι σφραγισμένα και φέρουν ετικέτα.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, μπορούν να διατεθούν στην αγορά—

(α) Ακατέργαστοι σπόροι που προορίζονται για επεξεργασία με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η ταυτότητα των σπόρων

(β) μικρές ποσότητες σπόρων για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ισχύουν μόνο εφόσον ο Υπουργός είναι ικανοποιημένος ότι λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που την τροποποιεί ή την αντικαθιστά.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε—

(α) [Οποιαδήποτε απευθείας πώληση σπόρων από παραγωγό σε κάτοχο άδειας σπόρων ή από κάτοχο άδειας σπόρων σε άλλο κάτοχο άδειας σπόρων

(β) οποιαδήποτε πώληση σπόρων, η πώληση των οποίων δεν έχει δημόσια διαφημιστεί, από γεωργό σε άλλο γεωργό, αν οι σπόροι αυτοί παραδίδονται απευθείας από τον πωλητή στον αγοραστή·

(γ) οποιαδήποτε πώληση σπόρου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός της σποράς.

(5) Για να ξεπεραστούν τυχόν προσωρινές δυσκολίες όσον αφορά τη γενική προσφορά βασικών, πιστοποιημένων, τυποποιημένων ή εμπορικών σπόρων, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι για μια συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται η εμπορία σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές ή η εμπορία σπόρων ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ποικιλιών. Η εμπορία θα καλύπτει μόνο τη χρήση σπόρων από γεωργούς που αντιμετωπίζουν τις εν λόγω δυσκολίες σε όλη τη Δημοκρατία ή σε τμήμα της.

(6) Η πιστοποίηση και οι επίσημες εξετάσεις σπόρων, που πραγματοποιούνται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με την πιστοποίηση ή επίσημες εξετάσεις που προβλέπονται στο Νόμο αυτό ή στους Κανονισμούς.

Όροι, διάρκεια και ανάκληση άδειας σπόρων..

5.-(1) Κάθε άδεια σπόρων για λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή/και για εμπορία σπόρων εκδίδεται από τον Υπουργό με όρους που ορίζονται στην άδεια και αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(2) Οποιαδήποτε άδεια σπόρων εκπνέει, εκτός αν ανακληθεί προηγουμένως, μετά παρέλευση πέντε χρόνων από την έκδοση της, μπορεί όμως να ανανεώνεται αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(3) Οποιαδήποτε άδεια σπόρων μπορεί να ανακληθεί από τον Υπουργό και πριν την εκπνοή της, αν ο κάτοχος της παραβεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας.

Τεχνική Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού

5Α. Ιδρύεται πενταμελής Τεχνική Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή ή αντιπρόσωπό του ως πρόεδρο και τέσσερις λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις στους τομείς της λαχανοκομίας, της αγρονομίας ή της βελτίωσης φυτών, η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με την κατάρτιση του εθνικού καταλόγου ποικιλιών.

Κατάρτιση καταλόγων ποικιλιών

6.-(1) Ο Υπουργός αφού λάβει τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής καταρτίζει εθνικό κατάλογο ποικιλιών των γεωργικών ή κηπευτικών ειδών τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και των σχετικών με καταλόγους ποικιλιών Κανονισμούς.

(2) Καμιά ποικιλία δεν αναγράφεται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, παρά μόνο αν διαπιστωθεί κατόπιν κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών ότι είναι διακριτή, ομοιόμορφη και σταθερή και, αν έτσι απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, κατέχει ανώτερη καλλιεργητική αξία και χρήση από άλλες ποικιλίες του ίδιου είδους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ποικιλιών και επιπλέον έχει καταβληθεί το καθορισμένο, για την εγγραφή, τέλος-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) [Διαγράφηκε]

(γ) [Διαγράφηκε]

(3) Η εγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών ανακαλείται από τον Υπουργό σύμφωνα με τους Κανονισμούς και αφού λάβει τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής.

(4) [Διαγράφηκε]

(5) [Διαγράφηκε]

(6) [Διαγράφηκε]

Πιστοποίηση σπόρων

7.-(1) Για κάθε είδος ή ομάδα ειδών το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που καθορίζουν τις απαιτήσεις για πιστοποίηση σπόρου και που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καλλιέργεια από την οποία θα συγκομισθεί ο σπόρος, τη συγκομιδή, επεξεργασία, συσκευασία, δειγματοληψία, σήμανση, σφράγιση, εργαστηριακό έλεγχο, ποιότητα του σπόρου, σπορά τεμαχίων για έλεγχο και διακρίβωση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας, τα χρονικά περιθώρια παραγωγής σπόρων σε πολυετή είδη και τα τέλη.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει και να θέτει σε εφαρμογή σχέδια πιστοποίησης σπόρων τα οποία να ρυθμίζουν την καλλιέργεια, επιθεώρηση των φυτειών σποροπαραγωγής που πραγματοποιείται είτε κάτω από επίσημο έλεγχο, είτε κάτω από επίσημη επίβλεψη, συγκομιδή, επεξεργασία, ανάμιξη, συσκευασία, δειγματοληψία, σήμανση, σφράγιση, εργαστηριακό έλεγχο και ποιότητα των σπόρων με σκοπό την πιστοποίηση ότι σπορομερίδες ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

(3) [Διαγράφηκε]

Έλεγχος σταυροεπικονίασης

8.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός ικανοποιείται ότι οποιαδήποτε καλλιέργεια σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία είναι δυνατό, λόγω της ύπαρξης σ’ αυτή πηγών γύρης, να προκαλέσει με σταυροεπικονίαση καταστροφή ή ζημιά σε γειτνιάζουσα καλλιέργεια ή γειτνιάζουσες καλλιέργειες που προορίζονται για παραγωγή σπόρου, σύμφωνα με σχέδιο πιστοποίησης που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 7, μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει τη λήψη τέτοιων μέτρων, τα οποία θεωρεί ορθά, για πρόληψη, διακοπή ή ελάττωση της καταστροφής ή της ζημιάς στην εν λόγω ή τις εν λόγω γειτνιάζουσες καλλιέργειες.

(2) Κάθε διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) μπορεί να περιλαμβάνει απαγόρευση ή περιορισμό καλλιέργειας ή άνθησης καθορισμένων στο διάταγμα ειδών και να καθορίζει την περιοχή και την εποχή του χρόνου στις οποίες έχει εφαρμογή.

(3) Σχετικά με κάθε διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Υπουργός μπορεί να αποστέλλει, σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στην περιοχή που αναφέρεται στο διάταγμα, ειδοποίηση η οποία να απαιτεί τη λήψη, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, τέτοιων μέτρων και μέσα σε τέτοιο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση, προς αποφυγή, διακοπή ή ελάττωση καταστροφής ή ζημιάς στη γειτνιάζουσα ή γειτνιάζουσες καλλιέργειες.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο στο οποίο αποστάληκε η εν λόγω ειδοποίηση δε συμμορφώνεται με αυτή, ο Υπουργός μπορεί να εισέλθει στην πιο πάνω ακίνητη ιδιοκτησία και να εκτελέσει σ’ αυτή κάθε τι το οποίο παραλήφθηκε να γίνει. Ο ιδιοκτήτης όμως ή ο κάτοχος της ιδιοκτησίας αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον Υπουργό όλα τα σχετικά έξοδα που έγιναν.

(5) Πριν από την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, ο Υπουργός ικανοποιείται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις, έτσι ώστε η θέση της καλλιέργειας ή των καλλιεργειών που προορίζονται για παραγωγή σπόρου έχουν κατάλληλα επιλεγεί, για να εξασφαλίζεται η αναγκαία απομόνωση από άλλες καλλιέργειες ή φυτά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη σταυροεπικονίαση.

Καθορισμός ορίου παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου

8Α. Το όριο παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου καθορίζεται στο μηδέν τοις εκατό (0%).

Σήμανση σε περίπτωση επεξεργασίας σπόρου με δηλητηριώδη ουσία ή δηλητηριώδες υλικό

9. Σε περίπτωση που σπόρος έχει τύχει χημικής επεξεργασίας με υλικό ή ουσία δηλητηριώδη για τον άνθρωπο, τα ζώα ή τα πτηνά, το γεγονός της επεξεργασίας αυτής, όπως και το δηλητηριώδες υλικό ή η δηλητηριώδης ουσία πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια πάνω στην ετικέτα ή σε επιπρόσθετη ετικέτα του δοχείου που περιέχει το σπόρο.

Σήμανση συμβατικών σπορομερίδων αραβοσίτου

9Α. Τηρουμένων των διατάξεων –

(α) των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών,

(β) των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, και

(γ) του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου,

κάθε συμβατική σπορομερίδα αραβόσιτου πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό "Certificate of non Biotechnology", στο οποίο αναγράφεται ότι αυτή έχει ελεγχθεί εργαστηριακά και δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένους σπόρους.

Γνωστοποίηση εισαγωγής ή μεταφοράς συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

9Β. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, πρόσωπο, το οποίο εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή μεταφέρει στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου οφείλει, στο σημείο όπου αυτή εισέρχεται στη Δημοκρατία, να γνωστοποιήσει στο Τμήμα Γεωργίας την πρόθεσή του να εισάξει ή να μεταφέρει την εν λόγω σπορομερίδα.

Λειτουργία Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρων

10. Καθιδρύεται και λειτουργεί Εργαστήριο Ελέγχου Σπόρων με σκοπό τον έλεγχο σπόρων και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου όπως και για παροχή υπηρεσιών ελέγχου σπόρων σε οποιοδήποτε πρόσωπο με την πληρωμή των καθορισμένων τελών.

Δειγματοληψία

11.-(1) Όταν απαιτείται δείγμα για σκοπούς πιστοποίησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, αυτό λαμβάνεται από τη σπορομερίδα από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το σκοπό από τον Υπουργό με τέτοια μέθοδο και τέτοιο ελάχιστο βάρος όπως αυτά καθορίζονται στους κανονισμούς.

(2) Όταν σπορομερίδα, σύμφωνα με προηγούμενο έλεγχο, θεωρείται ότι είναι ορισμένης προδιαγραφής σε σχέση με οποιαδήποτε ιδιότητα, το δείγμα θεωρείται ότι είναι της ίδιας προδιαγραφής, εκτός αν δοκιμή που γίνει στο εργαστήριο δίνει αποτέλεσμα που διαφέρει από την προδιαγραφή αυτή και υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια διακύμανσης.

Διαδικασία ελέγχου συμβατικών σπορομερίδων αραβοσίτου

11Α.-(1) Στην περίπτωση μεταφοράς στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου, οι επιθεωρητές τη δεσμεύουν και διενεργούν δειγματοληψία σε αυτήν, για σκοπούς εργαστηριακού ελέγχου, αμέσως μετά την άφιξή της στον τόπο τελικού προορισμού της.

(2) Στην περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου, η δέσμευση και η δειγματοληψία αυτής για σκοπούς εργαστηριακού ελέγχου, διενεργείται είτε στο σημείο όπου αυτή εισέρχεται στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκτελωνισμού της είτε στον τόπο τελικού προορισμού της.

Δειγματοληψία από συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου

11Β. Η δειγματοληψία από συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου διενεργείται με βάση τους περί Σπόρων (Δειγματοληψία) Κανονισμούς.

Εργαστηριακός έλεγχος συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

11Γ. Ο εργαστηριακός έλεγχος δείγματος από συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου για ανίχνευση τυχόν παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων διενεργείται στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ή, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, σε οποιοδήποτε εργαστήριο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που ασχολείται με τέτοιου είδους αναλύσεις.

Δέσμευση και αποδέσμευση συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

11Δ.-(1) Οι συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου παραμένουν δεσμευμένες στο σημείο εισόδου ή στα υποστατικά του προσώπου το οποίο τις εισήγαγε στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τις μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων για τυχόν παρουσία γενετικά τροποποιημένων σπόρων.

(2) Οι συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου αποδεσμεύονται μόνο εάν, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων, αποδειχθεί ότι οι εν λόγω σπορομερίδες τηρούν το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 8Α.

Κατάσχεση συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

11Ε.-(1) Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων, αποδειχθεί ότι συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου περιέχει γενετικά τροποποιημένους σπόρους πέραν του ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 8Α, ολόκληρη η εν λόγω σπορομερίδα, σε συνεννόηση με το πρόσωπο, το οποίο την εισήγαγε στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, κατάσχεται και -

(α) αποστέλλεται πίσω στη χώρα προέλευσης ή σε άλλη χώρα, ή

(β) όπου αυτό είναι δυνατό, τυγχάνει επεξεργασίας, στην παρουσία του προσώπου, το οποίο την εισήγαγε στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, για να καταστραφεί η βλαστική  ικανότητα των σπόρων και η περαιτέρω χρήση τους,  ή

(γ) τυγχάνει επεξεργασίας για καταστροφή της βλαστικής ικανότητας των σπόρων και διάθεση τους ως ζωοτροφή, νοουμένου ότι –

(i) η  γενετική τροποποίηση που έχει ανιχνευτεί κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους είναι εγκεκριμένη για ζωοτροφή· και

(ii) υπάρχουν στοιχεία ότι οι σπόροι δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε χημικής επεξεργασίας· και

(iii) έχει προηγηθεί επιθεώρηση και έγκριση από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή του Τμήματος Γεωργίας για την εφαρμογή του περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμου.

(2) Τα έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες που περιγράφονται στο εδάφιο (1) βαρύνουν το πρόσωπο, το οποίο εισήγαγε τη συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος.

Εξουσία για είσοδο σε υποστατικά κλπ.

12.-(1) Κάθε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το σκοπό από τον Υπουργό μπορεί, αφού επιδείξει την εξουσιοδότηση αυτή, να εισέρχεται, σε εύλογο χρόνο, σε οποιοδήποτε υποστατικό, εκτός κατοικίας, ή σε οποιοδήποτε όχημα, το οποίο εύλογα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς λειτουργίας επιχείρησης που επεξεργάζεται ή/και εμπορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο σπόρους είτε χονδρικώς είτε λιανικώς.

(2)(α) Κάθε εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το εδάφιο (1) πρόσωπο μπορεί να απαιτήσει την παρουσίαση για έλεγχο εγγράφων ή στοιχείων που σχετίζονται με σπόρους και τα οποία καθορίζονται με κανονισμούς, να εξετάσει οποιουσδήποτε σπόρους που βρίσκονται στο υποστατικό ή στο όχημα και, έναντι πληρωμής, να λάβει δείγματα από οποιουσδήποτε από τους σπόρους αυτούς.

(β) Κάθε δείγμα που λαμβάνεται κατά τέτοιο τρόπο διαιρείται σε τρία ίσα μέρη ή, εφόσον ζητηθεί τούτο από τον ιδιοκτήτη ή τον αντιπρόσωπο του, σε τέσσερα ίσα μέρη, νοουμένου ότι το τέταρτο μέρος δεν πληρώνεται. Το ελάχιστο βάρος κάθε μέρους καθορίζεται με κανονισμούς.

(γ) Κάθε μέρος του δείγματος σφραγίζεται και σημαίνεται για αναγνώριση.

(δ) Το ένα μέρος του δείγματος σε περίπτωση τριών μερών ή τα δύο μέρη του δείγματος σε περίπτωση τεσσάρων μερών παραδίδονται στον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του και τα δύο άλλα μέρη παραδίδονται στον υπεύθυνο λειτουργό του Εργαστηρίου όπου το ένα φυλάγεται σε κατάλληλες συνθήκες και το άλλο υποβάλλεται σε άμεση εξέταση.

(3)(α) Για κάθε δείγμα συμπληρώνεται πιστοποιητικό πάνω σε καθορισμένο έντυπο και υπογράφεται από το πρόσωπο που πήρε το δείγμα και τον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του.

(β) Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού συνοδεύει κάθε μέρος του δείγματος και ένα επιπρόσθετο αντίγραφο κρατείται από το πρόσωπο που πήρε το δείγμα.

(γ) Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί επαρκή απόδειξη των γεγονότων που αναγράφονται σ’ αυτό.

(4) Το αποτέλεσμα της εξέτασης του ενός μέρους του δείγματος που παραδόθηκε στον υπεύθυνο λειτουργό του εργαστηρίου καταγράφεται στο καθορισμένο έντυπο και υπογράφεται από τον εν λόγω υπεύθυνο λειτουργό. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται ή παραδίδεται στο πρόσωπο που πήρε το δείγμα και αντίγραφο του αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του.

(5)(α) Κάθε έντυπο συμπληρωμένο και υπογραμμένο με τον πιο πάνω τρόπο αποτελεί απόδειξη του αποτελέσματος της εξέτασης του δείγματος που αναγράφεται σ’ αυτό σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, εκτός αν, μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από τη λήψη του εντύπου από τον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του, αυτός ειδοποιήσει γραπτώς τον Υπουργό ότι ζητεί την εξέταση και του δεύτερου μέρους του δείγματος που φυλάγεται στο εργαστήριο, αφού καταβάλει ταυτόχρονα και τα δικαιώματα για την εξέταση αυτή.

(β) Εφόσον γίνει και η εξέταση αυτή, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δύο εξετάσεων θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και αποτελεί πλήρη απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

(6)(α) Κάθε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό μπορεί να προβαίνει σε δέσμευση ή κατάσχεση σπορομερίδων στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των ελέγχων παρεκκλίνουν καθοιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

(β) Η καταστροφή οποιασδήποτε ποσότητας σπόρων γίνεται στην παρουσία εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Τμήματος Γεωργίας και του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου του και όλα τα έξοδα επιβαρύνουν τον εν λόγω ιδιοκτήτη.

Αδικήματα

13. Κάθε ένας που-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στην εκτέλεση των εξουσιών που του παρέχονται ή των καθηκόντων που του αναθέτονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς·

(γ) παραλείπει ή αμελεί να δώσει πληροφορίες ή δίνει ψευδείς πληροφορίες σε σχέση με σπορομερίδες από τις οποίες έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν δείγματα από εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το σκοπό πρόσωπο·

(δ) χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση προβαίνει σε σήμανση, με ετικέτα, δοχείου σπόρου ότι αυτό ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία που περιγράφεται στον παρόντα Νόμο·

(ε) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, νοθεύει ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε δείγμα που λήφθηκε από σπορομερίδα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(στ) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, νοθεύει ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει στο περιεχόμενο ή την ετικέτα οποιουδήποτε δοχείου σπόρου που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων

13Α.-(1) O Διευθυντής έχει αρμοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, κατά πόσον πρόσωπο, αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του, ή άλλου εκπροσώπου του παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών, διαταγμάτων ή γραπτών ειδοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) ΄Οταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στο πιο πάνω εδάφιο, ο Διευθυντής έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες, είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης:

(α) Να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης του Διευθυντή, να βεβαιώσει με απόφασή του την παράβαση, και/ή

(β) να δεσμεύσει τους σπόρους, για όσο χρόνο κρίνει αναγκαίο, αναφορικά με τους οποίους ή σε σχέση με τους οποίους έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δεν πληρούν οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και να διατάξει όπως αυτοί παραμείνουν ή μεταφερθούν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει, και/ή

(γ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό λίρες ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, και/ή

(δ)  να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι πενήντα λίρες για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της.

(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του Διευθυντή, η οποία βεβαιώνει την παράβαση.

Ιεραρχική προσφυγή

13Β.-(1) Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 13Α, το επηρεαζόμενο πρόσωπο, μπορεί, εντός είκοσι μία ημερών, να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του Διευθυντή στον Υπουργό.

(2)  Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται με βάση το εδάφιο (1), και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει το επηρεαζόμενο πρόσωπο ή δίνει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς περαιτέρω τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.  Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατό και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3)  Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(4)  Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 13Α, ο Υπουργός προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για τη λήψη δικαστικών μέτρων με σκοπό την είσπραξη του οφειλομένου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία.

Κανονισμοί

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι κανονισμοί μπορούν-

(α) να ρυθμίζουν τους όρους για την έκδοση ή ανανέωση αδειών σπόρων και τις υποχρεώσεις του κατόχου τέτοιας άδειας·

(β) να ρυθμίζουν τον καταρτισμό καταλόγων ποικιλιών, τη διαδικασία και τους όρους εγγραφής ή διαγραφής ποικιλιών από κατάλογο ποικιλιών, την ονομασία των ποικιλιών, τη διατήρηση καθαρών αποθεμάτων σπόρου των ποικιλιών που αναγράφονται στον κατάλογο ποικιλιών και το χρόνο παραμονής ποικιλίας στον κατάλογο ποικιλιών·

(γ) να ρυθμίζουν τη μέθοδο της δειγματοληψίας σπόρων·

(δ) να καθορίζουν τα τέλη που προβλέπονται στο Νόμο αυτό και τον τρόπο καταβολής τους·

(ε) να ρυθμίζουν, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην επιστήμη, τους ειδικούς όρους που αφορούν την εμπορία των σπόρων που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία·

(στ) να ρυθμίζουν τη διατήρηση, το χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των φυτικών γενετικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επί τόπου διατήρησης και της αειφόρου χρήσης τους μέσω της καλλιέργειας και της εμπορίας σπόρου προς σπορά ντόπιων αβελτίωτων ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται με γενετική εξαφάνιση-

(ζ) να ρυθμίζουν τους όρους εμπορίας σπόρων που είναι κατάλληλοι για χρήση στην οργανική παραγωγή·

(η) να ρυθμίζουν οποιουσδήποτε άλλους όρους ή διαδικασίες για την εμπορία σπόρων.

Επιφύλαξη

14Α. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού και των Κανονισμών δε θίγουν ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που αφορά την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων ή των ζώων ή της διατήρησης των φυτικών οργανισμών ή την προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Κατάργηση

15. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται ο περί Σπόρων Νόμος και ο περί Σπόρων, Φυτών και Ανθέων (Παραγωγή) Νόμος.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

16. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
13 του Ν.173(Ι)/02Έναρξη ισχύος του Ν. 173(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 173(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.