Έλεγχος σταυροεπικονίασης

8.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός ικανοποιείται ότι οποιαδήποτε καλλιέργεια σε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία είναι δυνατό, λόγω της ύπαρξης σ’ αυτή πηγών γύρης, να προκαλέσει με σταυροεπικονίαση καταστροφή ή ζημιά σε γειτνιάζουσα καλλιέργεια ή γειτνιάζουσες καλλιέργειες που προορίζονται για παραγωγή σπόρου, σύμφωνα με σχέδιο πιστοποίησης που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 7, μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει τη λήψη τέτοιων μέτρων, τα οποία θεωρεί ορθά, για πρόληψη, διακοπή ή ελάττωση της καταστροφής ή της ζημιάς στην εν λόγω ή τις εν λόγω γειτνιάζουσες καλλιέργειες.

(2) Κάθε διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) μπορεί να περιλαμβάνει απαγόρευση ή περιορισμό καλλιέργειας ή άνθησης καθορισμένων στο διάταγμα ειδών και να καθορίζει την περιοχή και την εποχή του χρόνου στις οποίες έχει εφαρμογή.

(3) Σχετικά με κάθε διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο Υπουργός μπορεί να αποστέλλει, σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στην περιοχή που αναφέρεται στο διάταγμα, ειδοποίηση η οποία να απαιτεί τη λήψη, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, τέτοιων μέτρων και μέσα σε τέτοιο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση, προς αποφυγή, διακοπή ή ελάττωση καταστροφής ή ζημιάς στη γειτνιάζουσα ή γειτνιάζουσες καλλιέργειες.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο στο οποίο αποστάληκε η εν λόγω ειδοποίηση δε συμμορφώνεται με αυτή, ο Υπουργός μπορεί να εισέλθει στην πιο πάνω ακίνητη ιδιοκτησία και να εκτελέσει σ’ αυτή κάθε τι το οποίο παραλήφθηκε να γίνει. Ο ιδιοκτήτης όμως ή ο κάτοχος της ιδιοκτησίας αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον Υπουργό όλα τα σχετικά έξοδα που έγιναν.

(5) Πριν από την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, ο Υπουργός ικανοποιείται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις, έτσι ώστε η θέση της καλλιέργειας ή των καλλιεργειών που προορίζονται για παραγωγή σπόρου έχουν κατάλληλα επιλεγεί, για να εξασφαλίζεται η αναγκαία απομόνωση από άλλες καλλιέργειες ή φυτά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη σταυροεπικονίαση.