Καθορισμός ορίου παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου

8Α. Το όριο παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες αραβοσίτου καθορίζεται στο μηδέν τοις εκατό (0%).