Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

16. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.