Κατάργηση

15. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται ο περί Σπόρων Νόμος και ο περί Σπόρων, Φυτών και Ανθέων (Παραγωγή) Νόμος.