Επιφύλαξη

14Α. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού και των Κανονισμών δε θίγουν ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που αφορά την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων ή των ζώων ή της διατήρησης των φυτικών οργανισμών ή την προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.