Κανονισμοί

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι κανονισμοί μπορούν-

(α) να ρυθμίζουν τους όρους για την έκδοση ή ανανέωση αδειών σπόρων και τις υποχρεώσεις του κατόχου τέτοιας άδειας·

(β) να ρυθμίζουν τον καταρτισμό καταλόγων ποικιλιών, τη διαδικασία και τους όρους εγγραφής ή διαγραφής ποικιλιών από κατάλογο ποικιλιών, την ονομασία των ποικιλιών, τη διατήρηση καθαρών αποθεμάτων σπόρου των ποικιλιών που αναγράφονται στον κατάλογο ποικιλιών και το χρόνο παραμονής ποικιλίας στον κατάλογο ποικιλιών·

(γ) να ρυθμίζουν τη μέθοδο της δειγματοληψίας σπόρων·

(δ) να καθορίζουν τα τέλη που προβλέπονται στο Νόμο αυτό και τον τρόπο καταβολής τους·

(ε) να ρυθμίζουν, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στην επιστήμη, τους ειδικούς όρους που αφορούν την εμπορία των σπόρων που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία·

(στ) να ρυθμίζουν τη διατήρηση, το χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των φυτικών γενετικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επί τόπου διατήρησης και της αειφόρου χρήσης τους μέσω της καλλιέργειας και της εμπορίας σπόρου προς σπορά ντόπιων αβελτίωτων ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται με γενετική εξαφάνιση-

(ζ) να ρυθμίζουν τους όρους εμπορίας σπόρων που είναι κατάλληλοι για χρήση στην οργανική παραγωγή·

(η) να ρυθμίζουν οποιουσδήποτε άλλους όρους ή διαδικασίες για την εμπορία σπόρων.