Κανονισμοί

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι κανονισμοί μπορούν-

(α) Να ρυθμίζουν τα σχετικά με την έκδοση αδειών σπόρων θέματα~

(β) να ρυθμίζουν τον καταρτισμό καταλόγων ποικιλιών, τη διαδικασία και τους όρους εγγραφής ή διαγραφής ποικιλιών από κατάλογο ποικιλιών, την ονομασία των ποικιλιών, τη διατήρηση καθαρών αποθεμάτων σπόρου των ποικιλιών που αναγράφονται στον κατάλογο ποικιλιών και το χρόνο παραμονής ποικιλίας στον κατάλογο ποικιλιών~

(γ) να ρυθμίζουν τη μέθοδο της δειγματοληψίας σπόρων~

(δ) να καθορίζουν τα τέλη που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο.