Όροι, διάρκεια και ανάκληση άδειας σπόρων..

5.-(1) Κάθε άδεια σπόρων για λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή/και για εμπορία σπόρων εκδίδεται από τον Υπουργό με όρους που ορίζονται στην άδεια και αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(2) Οποιαδήποτε άδεια σπόρων εκπνέει, εκτός αν ανακληθεί προηγουμένως, μετά παρέλευση πέντε χρόνων από την έκδοση της, μπορεί όμως να ανανεώνεται αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(3) Οποιαδήποτε άδεια σπόρων μπορεί να ανακληθεί από τον Υπουργό και πριν την εκπνοή της, αν ο κάτοχος της παραβεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας.