Λειτουργία σποροπαραγωγικής επιχείρησης ή εμπορία σπόρων

4.—(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σποροπαραγωγική επιχείρηση ή να προβαίνει σε εμπορία σπόρων εκτός εάν—

(α) Είναι κάτοχος άδειας σπόρων δυνάμει του άρθρου 5, που επιτρέπει την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας·

(β) ο εν λόγω σπόρος είναι, ανάλογα με τις περιπτώσεις που ορίζονται σε Κανονισμούς—

(i) προβασικός σπόρος·

(ii) βασικός σπόρος·

(iii) πιστοποιημένος σπόρος·

(iv) τυποποιημένος σπόρος· ή

(ν) εμπορικός σπόρος· και

(γ) όσον αφορά τους αναφερόμενους στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (iv) της παραγράφου (β) σπόρους, είναι ποικιλίας που περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, ή στον κοινό κατάλογο ποικιλιών, ή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών οποιουδήποτε κράτους μέλους·

(δ) οι εν λόγω σπόροι πληρούν τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση και εμπορία σπόρων που καθορίζονται σε Κανονισμούς.

(2) Κανένας σπόρος δεν πωλείται ή διατίθεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρά μόνο σε δοχεία που είναι σφραγισμένα και φέρουν ετικέτα.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, μπορούν να διατεθούν στην αγορά—

(α) Ακατέργαστοι σπόροι που προορίζονται για επεξεργασία με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η ταυτότητα των σπόρων

(β) μικρές ποσότητες σπόρων για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ισχύουν μόνο εφόσον ο Υπουργός είναι ικανοποιημένος ότι λήφθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που την τροποποιεί ή την αντικαθιστά.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε—

(α) [Οποιαδήποτε απευθείας πώληση σπόρων από παραγωγό σε κάτοχο άδειας σπόρων ή από κάτοχο άδειας σπόρων σε άλλο κάτοχο άδειας σπόρων

(β) οποιαδήποτε πώληση σπόρων, η πώληση των οποίων δεν έχει δημόσια διαφημιστεί, από γεωργό σε άλλο γεωργό, αν οι σπόροι αυτοί παραδίδονται απευθείας από τον πωλητή στον αγοραστή·

(γ) οποιαδήποτε πώληση σπόρου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός της σποράς.

(5) Για να ξεπεραστούν τυχόν προσωρινές δυσκολίες όσον αφορά τη γενική προσφορά βασικών, πιστοποιημένων, τυποποιημένων ή εμπορικών σπόρων, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει ότι για μια συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται η εμπορία σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές ή η εμπορία σπόρων ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ποικιλιών. Η εμπορία θα καλύπτει μόνο τη χρήση σπόρων από γεωργούς που αντιμετωπίζουν τις εν λόγω δυσκολίες σε όλη τη Δημοκρατία ή σε τμήμα της.

(6) Η πιστοποίηση και οι επίσημες εξετάσεις σπόρων, που πραγματοποιούνται σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί ισοδυναμία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με την πιστοποίηση ή επίσημες εξετάσεις που προβλέπονται στο Νόμο αυτό ή στους Κανονισμούς.