Άδειες για εμπορία ή/και επεξεργασία και περιορισμοί στην πώληση κλπ., σπόρων..

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κανένας δεν μπορεί να διεκπεραιώνει εργασίες εμπορίας ή/και επεξεργασίας για πώληση οποιωνδήποτε σπόρων εκτός αν-

(α) Είναι κάτοχος άδειας σπόρων με σκοπό την εμπορία ή/και την επεξεργασία σπόρων~

(β) ο σπόρος αυτός είναι-

(i) προβασικός σπόρος~

(ii) βασικός σπόρος~

(iii) πιστοποιημένος σπόρος~

(iv) τυποποιημένος σπόρος~ ή

(v) εμπορικός σπόρος~ και

(γ) όσον αφορά τους αναφερόμενους στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (iv) της παραγράφου (β) σπόρους είναι ποικιλίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ποικιλιών.

(2) Κανένας σπόρος δεν πωλείται ή διατίθεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρά μόνο σε δοχεία που είναι σφραγισμένα και φέρουν ετικέτα.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, μπορούν να διατεθούν στην αγορά-

(α) Ακατέργαστοι σπόροι που προορίζονται για επεξεργασία με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η ταυτότητα των σπόρων~

(β) μικρές ποσότητες σπόρων για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς ή εργασίες επιλογής.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν εφαρμόζονται σε-

(α) Οποιαδήποτε απευθείας πώληση σπόρων από παραγωγό σε κάτοχο άδειας σπόρων ή από κάτοχο άδειας σπόρων σε άλλο κάτοχο άδειας σπόρων~

(β) οποιαδήποτε πώληση σπόρων, η πώληση των οποίων δεν έχει δημόσια διαφημιστεί, από γεωργό σε άλλο γεωργό, αν οι σπόροι αυτοί παραδίδονται απευθείας από τον πωλητή στον αγοραστή~

(γ) οποιαδήποτε πώληση σπόρου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός της σποράς~

(5) Οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε εξαγωγή σπόρων σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Για να ξεπεραστούν τυχόν προσωρινές δυσκολίες όσον αφορά τη γενική προσφορά βασικών, πιστοποιημένων, τυποποιημένων ή εμπορικών σπόρων, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίσει ότι για μια συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέπεται η εμπορία σπόρων που υπάγονται σε κατηγορία για την οποία ισχύουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές ή η εμπορία σπόρων ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ποικιλιών. Η εμπορία θα καλύπτει μόνο τη χρήση σπόρων από γεωργούς που αντιμετωπίζουν τις εν λόγω δυσκολίες σε όλη τη Δημοκρατία ή σε τμήμα της.