Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο στους προοριζόμενους για εμπορία γεωργικούς ή κηπευτικούς σπόρους.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε σπόρους που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα.