Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“άδεια σπόρων” σημαίνει την άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5·

“βασικός σπόρος” σημαίνει σπόρο που παράχθηκε με την ευθύνη του βελτιωτή ή του διατηρητή, σύμφωνα με τεχνική που είναι αποδεκτή για τη διατήρηση της ποικιλίας και ο οποίος προορίζεται για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου·

“βελτιωτής” σημαίνει το πρόσωπο που αρχικά δημιούργησε ή ανακάλυψε μια ποικιλία ή εκπρόσωπος του·

“γενετικώς τροποποιημένη ποικιλία” σημαίνει ποικιλία της οποίας το γενετικό υλικό έχει υποστεί αλλαγές, με τρόπο που δε συμβαίνει στη φύση μέσω διασταύρωσης ή/και φυσικού ανασυνδυασμού του DNA (δεσοξυριβοζο-νουκλεϊνικό οξύ).

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων-

- τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA στις οποίες χρησιμοποιούνται συστήματα φορέων,

- τεχνικές που περιλαμβάνουν την άμεση εισαγωγή, σε ένα φυτό, κληρονομήσιμου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του φυτού και στις οποίες περιλαμβάνονται η μικροέγχυση, η μακροέγχυση και η μικροέγκλειση,

- τεχνικές σύντηξης κυττάρων (στις οποίες περιλαμβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών) ή υβριδισμού, με τις οποίες σχηματίζονται ζώντα κύτταρα με νέους συνδυασμούς κληρονομήσιμου γενετικού υλικού, χάρη στη σύντηξη δύο ή περισσότερων κυττάρων μέσω μεθόδων που δεν υπάρχουν στη φύση.

Οι τεχνικές οι οποίες δε θεωρείται ότι οδηγούν σε γενετική τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δε συνεπάγονται τη χρήση τμημάτων ανασυνδυασμένου DNA ή γενετικώς τροποποιημένων φυτών, είναι οι εξής:

- γονιμοποίηση in vitro,

- σύζευξη, μεταγωγή, μετασχηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία υπάρχει στη φύση,

- πρόκληση πολυπλοειδίας·

"γεωργικά είδη" σημαίνει τα καθορισμένα είδη τεύτλων, κτηνοτροφικών φυτών, σιτηρών και ελαιούχων και κλωστικών φυτών·

"γεωργικοί σπόροι" σημαίνει τους σπόρους προς σπορά των γεωργικών ειδών που προορίζονται για γεωργική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση·

“δείγμα” σημαίνει ποσότητα σπόρου που λαμβάνεται από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο από συγκεκριμένη σπορομερίδα για έλεγχο, η οποία κατά το δυνατό περιέχει τα ίδια συστατικά όπως η σπορομερίδα και στις ίδιες αναλογίες·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

“διατήρηση ποικιλίας” περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό της ποικιλίας υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των αρχικών χαρακτηριστικών, τη φυτοϋγεία και την ομοιομορφία της ποικιλίας·

“διατηρητής” σημαίνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ποικιλίας·

"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“δοχείο” σημαίνει κουτί, σάκο, φάκελο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο συσκευασίας, που δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί, στο οποίο περιέχεται σπόρος που προορίζεται για πώληση·

“είδος” σημαίνει κατηγορία φυτών κατά την κοινή βοτανική έννοια·

“εμπορία σπόρων” σημαίνει την πώληση, την κατοχή προς πώληση, την προσφορά προς πώληση και κάθε διάθεση, προμήθεια ή μεταβίβαση σπόρων σε τρίτους, δωρεάν ή επ' ανταλλάγματι, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση και δεν περιλαμβάνει—

(α) το εμπόριο σπόρων που δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση της ποικιλίας, όπως στις ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) προμήθεια σπόρων σε επίσημες υπηρεσίες ελέγχου των ποικιλιών και επιθεωρήσεων

(ii) η προμήθεια σπόρων σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πάροχοι δεν αποκτούν κυριότητα των συγκεκριμένων σπόρων και

(β) την προμήθεια σπόρων υπό όρους σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών βιομηχανικής χρήσης, ή τον πολλαπλασιασμό σπόρων για το σκοπό αυτό όταν ο παρέχων υπηρεσία δεν αποκτά τίτλο επί των παρεχόμενων σπόρων ή επί του προϊόντος της συγκομιδής. Ο προμηθευτής σπόρων υποβάλλει στο Τμήμα Γεωργίας αντίγραφο των οικείων τμημάτων του συμβολαίου με τον παρέχοντα υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών και των όρων που τηρούν οι σπόροι.

“εμπορικός σπόρος” σημαίνει σπόρο που μπορεί να αναγνωριστεί ότι ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος·

“επεξεργασία” σημαίνει αποξήρανση σπόρου, αφαίρεση ξένων, προσβεβλημένων και ατελών σπόρων και οποιουδήποτε άλλου ξένου υλικού, διαχωρισμό σπόρου κατά μέγεθος ή χρώμα, εφαρμογή στο σπόρο χημικού παρασκευάσματος για έλεγχο εχθρών και ασθενειών η εφαρμογή άλλων χημικών παρασκευασμάτων για διατήρηση της βλαστικότητας των σπόρων, συσκευασία ή εκτέλεση οποιουδήποτε παρόμοιου χειρισμού μετά τη συγκομιδή με σκοπό την προσφορά σπόρου κατάλληλου για σπορά·

"Επιτροπή" σημαίνει τη μόνιμη Επιτροπή σπόρων, πολλαπλασιαστικού υλικού, γεωργικών, κηπευτικών, δενδρωδών και δασικών ειδών, η οποία συστάθηκε με βάση την Απόφαση 66/399/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1966 περί συστάσεως Μονίμου Επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση·

“εργαστήριο” σημαίνει το Εργαστήριο Ελέγχου Σπόρων που καθιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 10·

“ετικέτα” σημαίνει σημείωμα ή άλλο περιγραφικό υλικό, δακτυλογραφημένο, τυπωμένο, αποτυπωμένο, ανάγλυφα αποτυπωμένο ή τυπωμένο με πίεση, πάνω σε δοχείο ή προσαρτημένο στο δοχείο, το οποίο δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί·

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένο με κανονισμούς·

“Κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

"εθνικός κατάλογος ποικιλιών" σημαίνει τον κατάλογο ποικιλιών που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6·

"κηπευτικά είδη" σημαίνει τα καθορισμένα είδη λαχανικών·

"κηπευτικοί σπόροι" σημαίνει τους σπόρους προς σπορά των κηπευτικών ειδών που προορίζονται για γεωργική ή κηπευτική παραγωγή, εκτός από καλλωπιστική χρήση-

"κοινός κατάλογος ποικιλιών" σημαίνει κατάλογο ποικιλιών που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των κρατών μελών·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“πιστοποιημένος σπόρος” σημαίνει σπόρο που προέρχεται από βασικό σπόρο και προορίζεται για σκοπούς άλλους από την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου, άλλος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μέχρι δύο επιπλέον γενεών πιστοποιημένου σπόρου, αν αυτό είναι επιτρεπτό σύμφωνα με σχέδιο πιστοποίησης σπόρων·

“πιστοποίηση” σημαίνει επίσημο έλεγχο από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατά τον πολλαπλασιασμό σπόρου για την εξασφάλιση της ταυτότητας της φυτοϋγείας και ομοιομορφίας της ποικιλίας·

“ποικιλία” σημαίνει ομάδα φυτών εντός μιας βοτανικής ταξινομικής μονάδας της κατώτερης γνωστής κατηγορίας, η οποία ομάδα μπορεί-

- να οριστεί από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών που προκύπτει από ένα συγκεκριμένο γενότυπο ή συνδυασμό γενοτύπων,

- να διακρίνεται από κάθε άλλη ομάδα φυτών με την εκδήλωση ενός τουλάχιστον από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, και

- να θεωρείται μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητα της να αναπαράγεται χωρίς μεταβολές.

Η ομάδα φυτών αποτελείται από ολόκληρα φυτά ή από μέρη φυτών εφόσον τα μέρη αυτά είναι ικανά να παράγουν ολόκληρα φυτά·

“προ-βασικός σπόρος” σημαίνει σπόρο μιας γενιάς που αμέσως προηγήθηκε του βασικού σπόρου·

“σπορομερίδα” σημαίνει ποσότητα σπόρου γνωστού βάρους και ιστορικού που μπορεί να αναγνωριστεί·

"σποροπαραγωγική επιχείρηση" σημαίνει επιχείρηση που παράγει, επεξεργάζεται και διεξάγει εργασίες εμπορίας γεωργικών ή κηπευτικών σπόρων·

“σπόρος” σημαίνει το σπόρο καθορισμένων ειδών κατά την κοινή βοτανική έννοια ή φυτική οντότητα στην οποία ο σπόρος αυτός είναι σταθερά εγκλεισμένος, που προορίζεται για σπορά·

“συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου” σημαίνει την σπορομερίδα αραβοσίτου, η οποία έχει παραχθεί από σπόρους, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση·

“σφράγιση” σημαίνει σύστημα κλεισίματος δοχείου ώστε αυτό να μην μπορεί να ανοίξει ή η ετικέτα του να μετακινηθεί ή το περιεχόμενο του να νοθευτεί χωρίς να αφήνεται σ’ αυτό τεκμήριο της επέμβασης αυτής·

"τεχνική επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που καθορίζεται στο άρθρο 5Α·

"τρίτη χώρα" σημαίνει κράτος που δεν είναι κράτος μέλος·

“τυποποιημένος σπόρος” σημαίνει σπόρο ικανοποιητικής ποικιλιακής ταυτότητας και ποικιλιακής καθαρότητας, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παραγωγή φυτών ή τμημάτων φυτών για ανθρώπινη κατανάλωση ή διατροφή ζώων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"φυτικοί γενετικοί πόροι" σημαίνει τις ντόπιες αβελτίωτες ποικιλίες γεωργικών και κηπευτικών ειδών που είναι, ή μπορεί να αποδεικτούν, χρήσιμες στον τομέα της γεωργίας.