Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“άδεια σπόρων” σημαίνει την άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5~

“βασικός σπόρος” σημαίνει σπόρο που παράχθηκε με την ευθύνη του βελτιωτή ή του διατηρητή, σύμφωνα με τεχνική που είναι αποδεκτή για τη διατήρηση της ποικιλίας και ο οποίος προορίζεται για την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου~

“βελτιωτής” σημαίνει το πρόσωπο που αρχικά δημιούργησε ή ανακάλυψε μια ποικιλία ή εκπρόσωπος του~

“γενετικώς τροποποιημένη ποικιλία” σημαίνει ποικιλία της οποίας το γενετικό υλικό έχει υποστεί αλλαγές, με τρόπο που δε συμβαίνει στη φύση μέσω διασταύρωσης ή/και φυσικού ανασυνδυασμού του DNA (δεσοξυριβοζο-νουκλεϊνικό οξύ).

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων-

- τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA στις οποίες χρησιμοποιούνται συστήματα φορέων,

- τεχνικές που περιλαμβάνουν την άμεση εισαγωγή, σε ένα φυτό, κληρονομήσιμου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του φυτού και στις οποίες περιλαμβάνονται η μικροέγχυση, η μακροέγχυση και η μικροέγκλειση,

- τεχνικές σύντηξης κυττάρων (στις οποίες περιλαμβάνεται η σύντηξη πρωτοπλαστών) ή υβριδισμού, με τις οποίες σχηματίζονται ζώντα κύτταρα με νέους συνδυασμούς κληρονομήσιμου γενετικού υλικού, χάρη στη σύντηξη δύο ή περισσότερων κυττάρων μέσω μεθόδων που δεν υπάρχουν στη φύση.

Οι τεχνικές οι οποίες δε θεωρείται ότι οδηγούν σε γενετική τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δε συνεπάγονται τη χρήση τμημάτων ανασυνδυασμένου DNA ή γενετικώς τροποποιημένων φυτών, είναι οι εξής:

- γονιμοποίηση in vitro,

- σύζευξη, μεταγωγή, μετασχηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία υπάρχει στη φύση,

- πρόκληση πολυπλοειδίας~

“δείγμα” σημαίνει ποσότητα σπόρου που λαμβάνεται από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο από συγκεκριμένη σπορομερίδα για έλεγχο, η οποία κατά το δυνατό περιέχει τα ίδια συστατικά όπως η σπορομερίδα και στις ίδιες αναλογίες~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία~

“διατήρηση ποικιλίας” περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό της ποικιλίας υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των αρχικών χαρακτηριστικών, τη φυτοϋγεία και την ομοιομορφία της ποικιλίας~

“διατηρητής” σημαίνει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ποικιλίας~

“δοχείο” σημαίνει κουτί, σάκο, φάκελο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο συσκευασίας, που δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί, στο οποίο περιέχεται σπόρος που προορίζεται για πώληση~

“είδος” σημαίνει κατηγορία φυτών κατά την κοινή βοτανική έννοια~

“εμπορία σπόρων” σημαίνει την προσφορά για πώληση, την έκθεση για πώληση, την πώληση και κατοχή σπόρων με σκοπό την πώληση και οποιαδήποτε δοσοληψία στα πλαίσια μεταβίβασης της κατοχής σπόρων από ένα άτομο σε άλλο άτομο~

“εμπορικός σπόρος” σημαίνει σπόρο που μπορεί να αναγνωριστεί ότι ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος~

“επεξεργασία” σημαίνει αποξήρανση σπόρου, αφαίρεση ξένων, προσβεβλημένων και ατελών σπόρων και οποιουδήποτε άλλου ξένου υλικού, διαχωρισμό σπόρου κατά μέγεθος ή χρώμα, εφαρμογή στο σπόρο χημικού παρασκευάσματος για έλεγχο εχθρών και ασθενειών η εφαρμογή άλλων χημικών παρασκευασμάτων για διατήρηση της βλαστικότητας των σπόρων, συσκευασία ή εκτέλεση οποιουδήποτε παρόμοιου χειρισμού μετά τη συγκομιδή με σκοπό την προσφορά σπόρου κατάλληλου για σπορά~

“εργαστήριο” σημαίνει το Εργαστήριο Ελέγχου Σπόρων που καθιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 10~

“ετικέτα” σημαίνει σημείωμα ή άλλο περιγραφικό υλικό, δακτυλογραφημένο, τυπωμένο, αποτυπωμένο, ανάγλυφα αποτυπωμένο ή τυπωμένο με πίεση, πάνω σε δοχείο ή προσαρτημένο στο δοχείο, το οποίο δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί~

“καθορισμένος” σημαίνει καθορισμένο με κανονισμούς~

“Κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο~

“κατάλογος ποικιλιών” σημαίνει κατάλογο ποικιλιών που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6~

“πιστοποιημένος σπόρος” σημαίνει σπόρο που προέρχεται από βασικό σπόρο και προορίζεται για σκοπούς άλλους από την παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου, αλλά ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μιας επιπλέον γενιάς πιστοποιημένου σπόρου, αν αυτό είναι επιτρεπτό σύμφωνα με σχέδιο πιστοποίησης σπόρων~

“πιστοποίηση” σημαίνει επίσημο έλεγχο από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατά τον πολλαπλασιασμό σπόρου για την εξασφάλιση της ταυτότητας της φυτοϋγείας και ομοιομορφίας της ποικιλίας~

“ποικιλία” σημαίνει ομάδα φυτών εντός μιας βοτανικής ταξινομικής μονάδας της κατώτερης γνωστής κατηγορίας, η οποία ομάδα μπορεί-

- να οριστεί από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών που προκύπτει από ένα συγκεκριμένο γενότυπο ή συνδυασμό γενοτύπων,

- να διακρίνεται από κάθε άλλη ομάδα φυτών με την εκδήλωση ενός τουλάχιστον από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, και

- να θεωρείται μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητα της να αναπαράγεται χωρίς μεταβολές.

Η ομάδα φυτών αποτελείται από ολόκληρα φυτά ή από μέρη φυτών εφόσον τα μέρη αυτά είναι ικανά να παράγουν ολόκληρα φυτά~

“προ-βασικός σπόρος” σημαίνει σπόρο μιας γενιάς που αμέσως προηγήθηκε του βασικού σπόρου~

“σπορομερίδα” σημαίνει ποσότητα σπόρου γνωστού βάρους και ιστορικού που μπορεί να αναγνωριστεί~

“σπόρος” σημαίνει το σπόρο καθορισμένων ειδών κατά την κοινή βοτανική έννοια ή φυτική οντότητα στην οποία ο σπόρος αυτός είναι σταθερά εγκλεισμένος, που προορίζεται για σπορά~

“σφράγιση” σημαίνει σύστημα κλεισίματος δοχείου ώστε αυτό να μην μπορεί να ανοίξει ή η ετικέτα του να μετακινηθεί ή το περιεχόμενο του να νοθευτεί χωρίς να αφήνεται σ’ αυτό τεκμήριο της επέμβασης αυτής~

“τυποποιημένος σπόρος” σημαίνει σπόρο ικανοποιητικής ποικιλιακής ταυτότητας και ποικιλιακής καθαρότητας, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κυρίως για την παραγωγή φυτών ή τμημάτων φυτών για ανθρώπινη κατανάλωση ή διατροφή ζώων~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.