Διαδικασία ελέγχου συμβατικών σπορομερίδων αραβοσίτου

11Α.-(1) Στην περίπτωση μεταφοράς στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου, οι επιθεωρητές τη δεσμεύουν και διενεργούν δειγματοληψία σε αυτήν, για σκοπούς εργαστηριακού ελέγχου, αμέσως μετά την άφιξή της στον τόπο τελικού προορισμού της.

(2) Στην περίπτωση εισαγωγής από τρίτη χώρα συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου, η δέσμευση και η δειγματοληψία αυτής για σκοπούς εργαστηριακού ελέγχου, διενεργείται είτε στο σημείο όπου αυτή εισέρχεται στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκτελωνισμού της είτε στον τόπο τελικού προορισμού της.