Δειγματοληψία

11.-(1) Όταν απαιτείται δείγμα για σκοπούς πιστοποίησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, αυτό λαμβάνεται από τη σπορομερίδα από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το σκοπό από τον Υπουργό με τέτοια μέθοδο και τέτοιο ελάχιστο βάρος όπως αυτά καθορίζονται στους κανονισμούς.

(2) Όταν σπορομερίδα, σύμφωνα με προηγούμενο έλεγχο, θεωρείται ότι είναι ορισμένης προδιαγραφής σε σχέση με οποιαδήποτε ιδιότητα, το δείγμα θεωρείται ότι είναι της ίδιας προδιαγραφής, εκτός αν δοκιμή που γίνει στο εργαστήριο δίνει αποτέλεσμα που διαφέρει από την προδιαγραφή αυτή και υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια διακύμανσης.