Λειτουργία Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρων

10. Καθιδρύεται και λειτουργεί Εργαστήριο Ελέγχου Σπόρων με σκοπό τον έλεγχο σπόρων και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου όπως και για παροχή υπηρεσιών ελέγχου σπόρων σε οποιοδήποτε πρόσωπο με την πληρωμή των καθορισμένων τελών.