Γνωστοποίηση εισαγωγής ή μεταφοράς συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

9Β. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, πρόσωπο, το οποίο εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή μεταφέρει στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου οφείλει, στο σημείο όπου αυτή εισέρχεται στη Δημοκρατία, να γνωστοποιήσει στο Τμήμα Γεωργίας την πρόθεσή του να εισάξει ή να μεταφέρει την εν λόγω σπορομερίδα.