Πιστοποίηση σπόρων

7.-(1) Για κάθε είδος ή ομάδα ειδών το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς που καθορίζουν τις απαιτήσεις για πιστοποίηση σπόρου και που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καλλιέργεια από την οποία θα συγκομισθεί ο σπόρος, τη συγκομιδή, επεξεργασία, συσκευασία, δειγματοληψία, σήμανση, σφράγιση, εργαστηριακό έλεγχο, ποιότητα του σπόρου, σπορά τεμαχίων για έλεγχο και διακρίβωση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας, τα χρονικά περιθώρια παραγωγής σπόρων σε πολυετή είδη και τα τέλη.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει και να θέτει σε εφαρμογή σχέδια πιστοποίησης σπόρων τα οποία να ρυθμίζουν την καλλιέργεια, επιθεώρηση των φυτειών σποροπαραγωγής, συγκομιδή, επεξεργασία, ανάμιξη, συσκευασία, δειγματοληψία, σήμανση, σφράγιση, εργαστηριακό έλεγχο και ποιότητα των σπόρων με σκοπό την πιστοποίηση ότι σπορομερίδες ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία σπόρος προορίζεται για εξαγωγή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχέδια πιστοποίησης όσον αφορά την ποικιλία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως και η ποιότητα του σπόρου να πληρεί τις διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον για όσο χρόνο η Κύπρος παραμένει “τρίτη χώρα” ισχύουν οι κοινοτικές διατάξεις περί “ισοδυναμίας καλλιεργητικών ελέγχων”.