Κατάρτιση καταλόγων ποικιλιών

6.-(1) Ο Υπουργός αφού λάβει τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής καταρτίζει εθνικό κατάλογο ποικιλιών των γεωργικών ή κηπευτικών ειδών τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και των σχετικών με καταλόγους ποικιλιών Κανονισμούς.

(2) Καμιά ποικιλία δεν αναγράφεται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, παρά μόνο αν διαπιστωθεί κατόπιν κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών ότι είναι διακριτή, ομοιόμορφη και σταθερή και, αν έτσι απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς, κατέχει ανώτερη καλλιεργητική αξία και χρήση από άλλες ποικιλίες του ίδιου είδους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ποικιλιών και επιπλέον έχει καταβληθεί το καθορισμένο, για την εγγραφή, τέλος-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) [Διαγράφηκε]

(γ) [Διαγράφηκε]

(3) Η εγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών ανακαλείται από τον Υπουργό σύμφωνα με τους Κανονισμούς και αφού λάβει τη γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής.

(4) [Διαγράφηκε]

(5) [Διαγράφηκε]

(6) [Διαγράφηκε]