Εξουσία για είσοδο σε υποστατικά κλπ.

12.-(1) Κάθε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το σκοπό από τον Υπουργό μπορεί, αφού επιδείξει την εξουσιοδότηση αυτή, να εισέρχεται, σε εύλογο χρόνο, σε οποιοδήποτε υποστατικό, εκτός κατοικίας, ή σε οποιοδήποτε όχημα, το οποίο εύλογα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς λειτουργίας επιχείρησης που επεξεργάζεται ή/και εμπορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο σπόρους είτε χονδρικώς είτε λιανικώς.

(2)(α) Κάθε εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το εδάφιο (1) πρόσωπο μπορεί να απαιτήσει την παρουσίαση για έλεγχο εγγράφων ή στοιχείων που σχετίζονται με σπόρους και τα οποία καθορίζονται με κανονισμούς, να εξετάσει οποιουσδήποτε σπόρους που βρίσκονται στο υποστατικό ή στο όχημα και, έναντι πληρωμής, να λάβει δείγματα από οποιουσδήποτε από τους σπόρους αυτούς.

(β) Κάθε δείγμα που λαμβάνεται κατά τέτοιο τρόπο διαιρείται σε τρία ίσα μέρη ή, εφόσον ζητηθεί τούτο από τον ιδιοκτήτη ή τον αντιπρόσωπο του, σε τέσσερα ίσα μέρη, νοουμένου ότι το τέταρτο μέρος δεν πληρώνεται. Το ελάχιστο βάρος κάθε μέρους καθορίζεται με κανονισμούς.

(γ) Κάθε μέρος του δείγματος σφραγίζεται και σημαίνεται για αναγνώριση.

(δ) Το ένα μέρος του δείγματος σε περίπτωση τριών μερών ή τα δύο μέρη του δείγματος σε περίπτωση τεσσάρων μερών παραδίδονται στον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του και τα δύο άλλα μέρη παραδίδονται στον υπεύθυνο λειτουργό του Εργαστηρίου όπου το ένα φυλάγεται σε κατάλληλες συνθήκες και το άλλο υποβάλλεται σε άμεση εξέταση.

(3)(α) Για κάθε δείγμα συμπληρώνεται πιστοποιητικό πάνω σε καθορισμένο έντυπο και υπογράφεται από το πρόσωπο που πήρε το δείγμα και τον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του.

(β) Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού συνοδεύει κάθε μέρος του δείγματος και ένα επιπρόσθετο αντίγραφο κρατείται από το πρόσωπο που πήρε το δείγμα.

(γ) Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί επαρκή απόδειξη των γεγονότων που αναγράφονται σ’ αυτό.

(4) Το αποτέλεσμα της εξέτασης του ενός μέρους του δείγματος που παραδόθηκε στον υπεύθυνο λειτουργό του εργαστηρίου καταγράφεται στο καθορισμένο έντυπο και υπογράφεται από τον εν λόγω υπεύθυνο λειτουργό. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται ή παραδίδεται στο πρόσωπο που πήρε το δείγμα και αντίγραφο του αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του.

(5)(α) Κάθε έντυπο συμπληρωμένο και υπογραμμένο με τον πιο πάνω τρόπο αποτελεί απόδειξη του αποτελέσματος της εξέτασης του δείγματος που αναγράφεται σ’ αυτό σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, εκτός αν, μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από τη λήψη του εντύπου από τον ιδιοκτήτη του σπόρου ή τον αντιπρόσωπο του, αυτός ειδοποιήσει γραπτώς τον Υπουργό ότι ζητεί την εξέταση και του δεύτερου μέρους του δείγματος που φυλάγεται στο εργαστήριο, αφού καταβάλει ταυτόχρονα και τα δικαιώματα για την εξέταση αυτή.

(β) Εφόσον γίνει και η εξέταση αυτή, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δύο εξετάσεων θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και αποτελεί πλήρη απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.