Αδικήματα

13. Κάθε ένας που-

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών·

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στην εκτέλεση των εξουσιών που του παρέχονται ή των καθηκόντων που του αναθέτονται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς·

(γ) παραλείπει ή αμελεί να δώσει πληροφορίες ή δίνει ψευδείς πληροφορίες σε σχέση με σπορομερίδες από τις οποίες έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν δείγματα από εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το σκοπό πρόσωπο·

(δ) χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση προβαίνει σε σήμανση, με ετικέτα, δοχείου σπόρου ότι αυτό ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία που περιγράφεται στον παρόντα Νόμο·

(ε) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, νοθεύει ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει σε δείγμα που λήφθηκε από σπορομερίδα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(στ) αλλοιώνει, παραποιεί, παραβιάζει, νοθεύει ή με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνει στο περιεχόμενο ή την ετικέτα οποιουδήποτε δοχείου σπόρου που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.