Κατάσχεση συμβατικής σπορομερίδας αραβοσίτου

11Ε.-(1) Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων, αποδειχθεί ότι συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου περιέχει γενετικά τροποποιημένους σπόρους πέραν του ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 8Α, ολόκληρη η εν λόγω σπορομερίδα, σε συνεννόηση με το πρόσωπο, το οποίο την εισήγαγε στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, κατάσχεται και -

(α) αποστέλλεται πίσω στη χώρα προέλευσης ή σε άλλη χώρα, ή

(β) όπου αυτό είναι δυνατό, τυγχάνει επεξεργασίας, στην παρουσία του προσώπου, το οποίο την εισήγαγε στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος, για να καταστραφεί η βλαστική  ικανότητα των σπόρων και η περαιτέρω χρήση τους,  ή

(γ) τυγχάνει επεξεργασίας για καταστροφή της βλαστικής ικανότητας των σπόρων και διάθεση τους ως ζωοτροφή, νοουμένου ότι –

(i) η  γενετική τροποποίηση που έχει ανιχνευτεί κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους είναι εγκεκριμένη για ζωοτροφή· και

(ii) υπάρχουν στοιχεία ότι οι σπόροι δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε χημικής επεξεργασίας· και

(iii) έχει προηγηθεί επιθεώρηση και έγκριση από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή του Τμήματος Γεωργίας για την εφαρμογή του περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμου.

(2) Τα έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες που περιγράφονται στο εδάφιο (1) βαρύνουν το πρόσωπο, το οποίο εισήγαγε τη συμβατική σπορομερίδα αραβοσίτου στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή τη μετέφερε στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος.