ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος εργασίας εκτός της Δημοκρατίας

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10Γ, απαγορεύεται σε ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία να εγκαθιστά ή να διατηρεί υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας εκτός της Δημοκρατίας χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Τέτοια έγκριση μπορεί να χορηγείται με οποιουσδήποτε όρους τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα δυνατό να κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε, με γραπτή ειδοποίηση, να επιβάλλει σε έγκριση που χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1) οποιουσδήποτε νέους όρους ή να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί, όπως αυτή δυνατό να κρίνει σκόπιμο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41(2) η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε, με γραπτή ειδοποίηση, να ανακαλεί έγκριση που χορηγήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) και η λειτουργία του υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας, ανάλογα με την περίπτωση, τερματίζεται εντός τακτής χρονικής περιόδου που ορίζεται στην ειδοποίηση.

Γραφεία αντιπροσωπείας αλλοδαπών ιδρυμάτων

8.-(1) Απαγορεύεται σε ίδρυμα που δυνάμει των νόμων μιας άλλης χώρας δύναται να ασκεί εργασίες πιστωτικού ιδρύματος, να εγκαταστήσει γραφείο αντιπροσωπείας στη Δημοκρατία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας η οποία δύναται να χορηγεί την έγκριση της με οποιουσδήποτε όρους τους οποίους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 5, γραφείο αντιπροσωπείας που εγκαθίσταται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να χρησιμοποιεί τη λέξη "τράπεζα" ή “ταμιευτήριο” ή “πιστωτικό ίδρυμα” ή “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” ή οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή ως μέρος του ονόματος του, νοουμένου ότι το ίδρυμα στο οποίο ανήκει διεξάγει με το όνομα αυτό τις εργασίες του στη χώρα προέλευσης του και νοουμένου περαιτέρω ότι το όνομα αυτό χρησιμοποιείται στη Δημοκρατία σε συνδυασμό με την περιγραφή "Γραφείο Αντιπροσωπείας Κύπρου".

(3) Στην έγκριση που παραχώρησε με βάση το εδάφιο (1) η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση της να επιβάλλει οποιουσδήποτε νέους όρους ή να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί όπως αυτή δυνατό να κρίνει σκόπιμο.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε με γραπτή ειδοποίηση να ανακαλεί οποιαδήποτε έγκριση που χορηγήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) και η λειτουργία του γραφείου αντιπροσωπείας τερματίζεται εντός τακτής χρονικής περιόδου που ορίζεται στην ειδοποίηση.

Τερματισμός εργασιών υποκαταστήματος

9. ΑΠΙ που έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα που προτίθεται να  τερματίσει τις εργασίες του υποκαταστήματός του στη Δημοκρατία ή ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία  που προτίθεται να τερματίσει τις εργασίες οποιουδήποτε υποκαταστήματός του εκτός της Δημοκρατίας οφείλει να δώσει προηγουμένως προς την Κεντρική Τράπεζα τριών μηνών γραπτή προειδοποίηση για την πρόθεση αυτή ή τέτοια άλλη βραχύτερη γραπτή προειδοποίηση που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε εκάστοτε επιτρέψει.

Αλλαγή Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού

10.-(1) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε όχι αργότερα από ένα μήνα μετά την αλλαγή του ονόματος της ή την τροποποίηση του ιδρυτικού της Εγγράφου ή του Καταστατικού της ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αφορά τη σύσταση της ή που είναι καθοριστικό για τη σύσταση της, τις λεπτομέρειες των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να φέρει ένσταση στην αλλαγή ή στις τροποποιήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σε τέτοια περίπτωση το ΑΠΙ οφείλει να συμμορφωθεί με τις οποιεσδήποτε υποδείξεις της Κεντρικής Τράπεζας στο θέμα αυτό το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες.

(3) ΑΠΙ εκτός από ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρεις μήνες μετά την αλλαγή του ονόματος της ή τροποποίηση του Ιδρυτικού της Εγγράφου ή του Καταστατικού της ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αφορά τη σύσταση της ή που είναι καθοριστικό για τη σύσταση της, τις λεπτομέρειες των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων.

Ελευθερία εγκατάστασης και παροχή υπηρεσιών από πιστωτικό ίδρυμα, ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που είναι θυγατρικό πιστωτικού ιδρύματος, με έδρα άλλο κράτος-μέλος

10Α.- (1) Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος IV δύναται να ασκούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35 και του Άρθρου 39, παράγραφοι 1 και 2,  της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, καθώς και του εδαφίου (4) του άρθρου 6, της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) και των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 10Α, του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 10Δ, του εδαφίου (1) του άρθρου 10ΣΤ, του άρθρου 51, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 και των εδαφίων (1) έως (5) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου, είτε μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος είτε μέσω της παροχής υπηρεσιών, από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους- μέλους, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του και εφόσον η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους-μέλους γνωστοποιήσει προς την Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση υποκαταστήματος, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ καθώς και την πληροφόρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 35, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και σε περίπτωση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 39, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(2)(α) [Διαγράφηκε].

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) Πριν το υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος άλλου κράτους-μέλους αρχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, έχει προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή από την αρμόδια  αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, των απαραίτητων πληροφοριών που αναφέρονται στο Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, προκειμένου να οργανώσει την εποπτεία του εν λόγω υποκαταστήματος σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 10Β και την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) και του άρθρου 10Β, των άρθρων 10Δ, 10Ε, 10ΣΤ, 10Ζ και 26ΙΒ, και εάν κρίνεται απαραίτητο να κοινοποιήσει, τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται στη Δημοκρατία.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Το πιστωτικό ίδρυμα,  μόλις λάβει την κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) από την  Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, ή, σε περίπτωση που λήξει η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) χωρίς επικοινωνία από την Κεντρική Τράπεζα, δύναται να εγκατασταθεί και να αρχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του μέσω υποκαταστήματος στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από το πιστωτικό ίδρυμα τόσο στην αρμόδια αρχή κράτους-μέλους προέλευσης όσο και στην Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς της ελεύθερης εγκατάστασης, το πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιεί γραπτώς αυτή τη μεταβολή τόσο στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής όσο και στην Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν γίνει η μεταβολή αυτή, ώστε η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής να αποφασίσει σε σχέση με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2).

Απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων υποκαταστημάτων

10Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής δύναται να απαιτεί για στατιστικούς σκοπούς από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει υποκατάστημα στην Δημοκρατία, να της αποστέλλει κατά περιόδους έκθεση για  τις δραστηριότητες που ασκούνται στη Δημοκρατία.

(2) (α) Για την άσκηση της εποπτείας της ρευστότητας υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος κράτους-μέλους, βάσει της παραγράφου (β), η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής δύναται να απαιτεί από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που κατάγονται από άλλα κράτη-μέλη τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτεί για το σκοπό αυτό από τα ΑΠΙ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, εξακολουθεί να έχει, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, την ευθύνη της εποπτείας της ρευστότητας των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.

(γ) Με την επιφύλαξη των μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, η Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρη ευθύνη των μέτρων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της.

(δ) Τα εν λόγω μέτρα δεν επιτρέπουν διάκριση ή περιοριστική μεταχείριση, λόγω του γεγονότος ότι πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος.

(3) Περισσότερες της μιας έδρες εκμετάλλευσης τις οποίες έχει εγκαταστήσει στο ίδιο κράτος-μέλος ένα πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος θεωρούνται ως ένα μόνον υποκατάστημα.

Χρηματοδοτικά ιδρύματα

10Βδις.-(1) Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο  του Παραρτήματος IV του παρόντος Νόμου δύναται να ασκούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 35, 36, παράγραφοι 1, 2 και 3, 39 παράγραφοι 1 και 2, και 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, είτε μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος ή μέσω της παροχής υπηρεσιών, από κάθε χρηματοδοτικό ίδρυμα άλλου κράτους-μέλους, που είτε είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος είτε κοινή θυγατρική δύο ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων, του οποίου το καταστατικό και το ιδρυτικό έγγραφο επιτρέπουν την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων και το οποίο πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις-

(α) η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύματα στο κράτος-μέλος το δίκαιο του οποίου διέπει το χρηματοδοτικό ίδρυμα,

(β) οι εν λόγω δραστηριότητες πράγματι ασκούνται στο ίδιο κράτος μέλος,

(γ) η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις κατέχουν τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές του χρηματοδοτικού ιδρύματος,

(δ) η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις ικανοποιούν την Κεντρική Τράπεζα ότι η διαχείριση του χρηματοδοτικού ιδρύματος ασκείται με σύνεση και, με τη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών του κράτους-μέλους προέλευσης, δηλώνουν ότι εγγυούνται αλληλεγγύως και κεχωρισμένα τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το χρηματοδοτικό ίδρυμα,

(ε) το χρηματοδοτικό ίδρυμα περιλαμβάνεται αποτελεσματικά, ιδίως ως προς τις εν λόγω δραστηριότητες, στην ενοποιημένη εποπτεία στην οποία υπόκειται η μητρική του επιχείρηση ή καθεμία από τις μητρικές του επιχειρήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 19, τα εδάφια (2), (6), (6δις), (6Α), (8) και (9) του άρθρου 27, τα εδάφια (5), (7), (8), (9), (10), (10Α), (11), (11Α), (12) και (13) του άρθρου 39, τα άρθρα 39Α, 39Β, 39Γ, 39Δ, 39Ε και 39ΣΤ και το εδάφιο (4) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου και το Πρώτο Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ιδίως για σκοπούς των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Άρθρο 92 του εν λόγω κανονισμού, για τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που προβλέπεται στο Τέταρτο Μέρος του εν λόγω Κανονισμού και για σκοπούς περιορισμού των συμμετοχών που προβλέπεται στα Άρθρα 89 και 90 του εν λόγω Κανονισμού.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, λαμβάνει πιστοποιητικό συμμόρφωσης του χρηματοδοτικού ιδρύματος με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο εδάφιο (1) από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης του χρηματοδοτικού ιδρύματος, το οποίο πιστοποιητικό αποτελεί μέρος του πακέτου γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα Άρθρα 35 και 39 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(3) Εάν η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης, ότι το χρηματοδοτικό ίδρυμα, που περιγράφεται στο εδάφιο (1), παύσει να πληροί οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι δραστηριότητες που ασκεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία διέπονται πλέον από την κυπριακή νομοθεσία.

(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στις θυγατρικές χρηματοδοτικού ιδρύματος.

Απαίτηση γνωστοποίησης και συνεργασίας Κεντρικής Τράπεζας, ως κράτος-μέλος προέλευσης, με άλλες αρμόδιες αρχές

10Γ.-(1) ΑΠΙ που συστάθηκε στην Δημοκρατία και που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους προβαίνει σε γνωστοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα.

(1Α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και επιθυμεί την εγκατάσταση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος-μέλος, συνοδεύει την γνωστοποίηση που προβλέπει το εδάφιο (1) με όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος-μέλος στο έδαφος του οποίου σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστημα,

(β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος,

(γ) τη διεύθυνση στο εν λόγω κράτος-μέλος υποδοχής, από το οποίο είναι δυνατό να ζητούνται και να λαμβάνονται έγγραφα,

(δ) τα ονόματα των ατόμων που θα είναι υπεύθυνα για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(2)(α) Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες δραστηριότητες δεν έχει λόγους να αμφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης του εν λόγω ΑΠΙ, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης και των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1Α), κοινοποιεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, αυτές τις πληροφορίες και ενημερώνει σχετικά το εν λόγω ΑΠΙ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, κοινοποιεί επίσης το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων καθώς και το σύνολο των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ δυνάμει του Άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, αρνείται να κοινοποιήσει τα στοιχεία κατά το εδάφιο (1Α) στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, γνωστοποιεί στο ΑΠΙ τους λόγους της άρνησης της εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία  παραλαβής όλων των πληροφοριών.

Η άρνηση κοινοποίησης ή η παράλειψη απάντησης αποτελεί λόγο προσφυγής βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4Α) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1Α), το ΑΠΙ γνωστοποιεί, γραπτώς, αυτή τη μεταβολή στην Κεντρική Τράπεζα και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη μεταβολή, ώστε η Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να λάβει απόφαση έπειτα από τη γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) και οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής να λάβουν απόφαση σε σχέση με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται στο κράτος-μέλος υποδοχής.

(5) ΑΠΙ που επιθυμεί να ασκήσει για πρώτη φορά τις δραστηριότητές του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙV και τις οποίες προτίθεται να ασκήσει.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα διαβιβάζει προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (5), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της.

(7) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την  Επιτροπή και την ΕΑΤ για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων για τις οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4Α) του παρόντος άρθρου.

(8) Οι διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) δεν θίγουν τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί από ΑΠΙ που παρείχαν υπηρεσίες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Χρηματοδοτικά ιδρύματα - εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος

10Γδις.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ΑΠΙ που αποτελεί μητρική χρηματοδοτικού ιδρύματος, ελέγχει την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που παρατίθενται στις παραγράφους (α) έως (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του εδαφίου (1) αυτού χορηγεί στο χρηματοδοτικό ίδρυμα σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στη γνωστοποίηση που παρέχεται στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής.

(2) Εάν το χρηματοδοτικό ίδρυμα, παύσει να πληροί μια από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής ώστε η δραστηριότητα που ασκεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα στο κράτος-μέλος υποδοχής να διέπεται πλέον από το δίκαιο του κράτους-μέλους υποδοχής.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις θυγατρικές χρηματοδοτικού ιδρύματος.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, κοινοποιεί επίσης, στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος καθώς και το συνολικό ποσό του ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται κατά το Άρθρο 92, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του ΑΠΙ που αποτελεί τη μητρική του επιχείρηση.

Μέτρα που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με δραστηριότητες ασκούμενες από υποκατάστημα

10Δ.-(1) Εάν η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής διαπιστώσει ότι πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 10Α, δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να  επανορθώσει και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα δεν συμμορφωθεί, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης.

(3) Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης ή λόγω της ανεπάρκειας τους ή επειδή δεν προβλέπονταν μέτρα στο εν λόγω κράτος-μέλος προέλευσης, το πιστωτικό ίδρυμα συνεχίζει να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου να προληφθούν ή να κατασταλούν νέες παραβιάσεις και, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, μπορεί να εμποδίσει το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε νέες πράξεις στη Δημοκρατία.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 10Β και των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος άρθρου η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή την τιμωρία των διαπραττόμενων στη Δημοκρατία παραβάσεων του παρόντος Νόμου ή των κανόνων που έχει θεσπίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για λόγους γενικού συμφέροντος.  Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, μεταξύ άλλων, να εμποδίζει τα πιστωτικά ιδρύματα που παρατυπούν να προβαίνουν σε νέες πράξεις στη Δημοκρατία.

(4Α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής ότι ΑΠΙ που λειτουργεί στο κράτος-μέλος δεν τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/EE όπως αυτές μεταφέρθηκαν στη νομοθεσία του κράτους-μέλους, η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης λαμβάνει αμελλητί όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι το ΑΠΙ θα επανορθώσει και θα συμμορφωθεί και ενημερώνει για τη φύση αυτών των μέτρων την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής.

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, αιτιολογεί δεόντως και ενημερώνει το υπό αναφορά πιστωτικό ίδρυμα για κάθε μέτρο που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (1) και (4) του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 10Ε, και περιλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων ή περιορισμών στην άσκηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, αιτιολογεί δεόντως και ενημερώνει τα υπό αναφορά ΑΠΙ για κάθε μέτρο που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (1) και (4) του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 10Ε, και περιλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων ή περιορισμών στην άσκηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης σε άλλο κράτος-μέλος.

Λήψη προληπτικών μέτρων

10Ε.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα, προτού ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10Δ, δύναται ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταθετών, των επενδυτών και άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται υπηρεσίες και ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των  λοιπών εμπλεκόμενων κρατών-μελών για τα μέτρα αυτά.

(2) Τα μέτρα που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής η οποία διαβουλεύεται για το σκοπό αυτό με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές.

Μέτρα μετά την ανάκληση άδειας λειτουργίας

10ΣΤ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, μόλις ενημερωθεί για την ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύματος από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίσει το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφος της Δημοκρατίας και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των καταθετών.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα όταν ενεργεί ως η αρμόδια αρχή κράτους-μέλους προέλευσης ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία.

Κοινοποίηση σε σχέση με υποκαταστήματα τρίτων χωρών και όροι πρόσβασης για τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία ανήκουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών

10Ζ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δεν εφαρμόζει επί των υποκαταστημάτων ΑΠΙ που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, κατά την έναρξη ή κατά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, διατάξεις που οδηγούν σε ευνοϊκότερο καθεστώς από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ένωση.

(1Α) Η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από ΑΠΙ, τα οποία συνιστούν  υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, να της υποβάλλουν έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, με τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες του υποκαταστήματος το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία·

(β) πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ρευστά στοιχεία του υποκαταστήματος, ιδίως τη διαθεσιμότητα των ρευστών στοιχείων σε νομίσματα των κρατών μελών·

(γ) τα ίδια κεφάλαια που είναι στη διάθεση του υποκαταστήματος·

(δ) τους μηχανισμούς προστασίας των καταθέσεων που είναι διαθέσιμοι στους καταθέτες στο υποκατάστημα·

(ε) τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των κινδύνων·

(στ) τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος·

(ζ) τα σχέδια ανάκαμψης που καλύπτουν το υποκατάστημα·

(η) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία από την Κεντρική Τράπεζα για την ενδελεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος.

(2)  Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ για τα εξής:

(α) Όλες τις άδειες λειτουργίας οι οποίες χορηγούνται σε ΑΠΙ τα οποία αποτελούν υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των εν λόγω αδειών·

(β) τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των  ΑΠΙ τα οποία αποτελούν υποκαταστήματα ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, βάσει των περιοδικών εκθέσεων·

(γ) επωνυμία του ομίλου τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει υποκατάστημα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας.

(2Α) Η Κεντρική Τράπεζα συμμορφώνεται με το Άρθρο 47, παράγραφος 2α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όταν εποπτεύει ΑΠΙ που συνιστούν υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα ή όταν ενεργεί ως αρμόδια αρχή για ιδρύματα που αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου της εν λόγω τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.