Τόπος εργασίας εκτός της Δημοκρατίας

7.-(1) Απαγορεύεται σε τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία να εγκαθιστά ή να διατηρεί υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας εκτός της Δημοκρατίας χωρίς προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Τέτοια έγκριση μπορεί να χορηγείται με οποιουσδήποτε όρους τους οποίους η Κεντρική Τράπεζα δυνατό να κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε, με γραπτή ειδοποίηση, να επιβάλλει σε έγκριση που χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1) οποιουσδήποτε νέους όρους ή να τροποποιεί ή να ανακαλεί οποιουσδήποτε όρους που έχουν επιβληθεί, όπως αυτή δυνατό να κρίνει σκόπιμο.

(3)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41(2) η Κεντρική Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε, με γραπτή ειδοποίηση, να ανακαλεί έγκριση που χορηγήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) και η λειτουργία του υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας, ανάλογα με την περίπτωση, τερματίζεται εντός τακτής χρονικής περιόδου που ορίζεται στην ειδοποίηση.