Διαφήμιση

6.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να διαφημίζει, να προκαλεί ή να επιτρέπει να διαφημίζεται ή να υποβοηθά στη διαφήμιση ή να εκδίδει, ή να προκαλεί ή να επιτρέπει την έκδοση ή να υποβοηθά οποιαδήποτε διαφήμιση ή να υποβοηθά στην έκδοση οποιασδήποτε διαφήμισης ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που αποσκοπεί ή που είναι ενδεχόμενο να ωθήσει το κοινό να επενδύσει χρήματα σε καταθέσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι ΑΠΙ ή με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης που συστάθηκε δυνάμει του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "διαφήμιση" περιλαμβάνει κάθε μορφή διαφήμισης ή προβολής η οποία γίνεται με δημοσίευση ή έκθεση γνωστοποιήσεων ή με εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα ή με έκθεση φωτογραφιών ή κινηματογραφικών ή άλλων ταινιών ή μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή άλλου μέσου μαζικής επικοινωνίας και αναφορά στην έκδοση διαφήμισης θα ερμηνεύεται ανάλογα.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα ερμηνεύονται ότι απαγορεύουν την εισαγωγή και συνήθη διανομή στη Δημοκρατία εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων ευρείας κυκλοφορίας στο εξωτερικό για το λόγο και μόνο ότι αυτά περιέχουν διαφημίσεις για προσέλκυση καταθέσεων σε ιδρύματα που λειτουργούν στο εξωτερικό.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) του άρθρου 10Β και της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 10Β, και των άρθρων 10Δ, 10Ε, 10ΣΤ, 10Ζ και 26ΙΒ, δεν εμποδίζουν πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε κράτος-μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και το οποίο παρέχει στη Δημοκρατία υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α, να διαφημίζει στη Δημοκρατία τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει με όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, τηρουμένων των κανόνων που ενδεχομένως διέπουν τον τύπο και το περιεχόμενο της εν λόγω διαφήμισης που έχουν θεσπιστεί για λόγους γενικού συμφέροντος.