Περιορισμός της χρήσης των λέξεων “τράπεζα” και “ταμιευτήριo” και των φράσεων “πιστωτικό ίδρυμα” και “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα”

5. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) εκτός από τράπεζα, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη λέξη “τράπεζα” και

(β) εκτός από ΣΠΙ, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη  φράση “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” ή τη λέξη “ταμιευτήριο”

ή οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή των λέξεων “τράπεζα” ή “ταμιευτήριο” ή των φράσεων “πιστωτικό ίδρυμα” ή “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που διεξάγεται από αυτό, εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για το σκοπό αυτό με οποιουσδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2) Για τους σκοπούς της άσκησης των δραστηριοτήτων τους, τα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, δύνανται να χρησιμοποιούν στη Δημοκρατία την ίδια επωνυμία που χρησιμοποιούν στο κράτος όπου ευρίσκεται η έδρα τους. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, για λόγους σαφήνειας όπως η επωνυμία συνοδεύεται από ορισμένα επεξηγηματικά στοιχεία.

(3) Τα ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία δύνανται να χρησιμοποιούν σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια επωνυμία που χρησιμοποιούν στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως των διατάξεων του κράτους-μέλους υποδοχής όσον αφορά τη χρήση των λέξεων "τράπεζα" ή "ταμιευτήριο" ή άλλων παρομοίων τραπεζικών επωνυμιών. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, τα υποκαταστήματα των ΑΠΙ οφείλουν εάν το απαιτήσει η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, για λόγους σαφήνειας, να συνοδεύουν την επωνυμία τους με επεξηγηματικά στοιχεία.