Τέλη αδειοδότησης

4ΣΤ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί όπως τα νομικά πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος καταβάλλουν σε αυτή τα έξοδα που σχετίζονται με την εξέταση της αίτησής τους.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου για τον κοστοστρεφή καθορισμό και την καταβολή των εν λόγω εξόδων.