Ειδικές απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

4Ε.-(1) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4 παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και οι οποίες έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας, βάσει του Τίτλου II του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, υποβάλλουν αίτηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, το αργότερο την ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

(α) Ο μέσος όρος του μηνιαίου συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, υπολογιζόμενος σε περίοδο δώδεκα (12) συναπτών μηνών, είναι ίσος ή υπερβαίνει το ποσό των τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ (€30.000.000.000)∙ ή

(β) ο μέσος όρος του μηνιαίου συνόλου των στοιχείων ενεργητικού, υπολογιζόμενος σε περίοδο δώδεκα (12) συναπτών μηνών, είναι χαμηλότερος από τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (€30.000.000.000) και η επιχείρηση αποτελεί μέρος ομίλου στον οποίο η συνολική αξία των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων εντός του ομίλου, οι οποίες μεμονωμένα διαθέτουν στοιχεία ενεργητικού συνολικής αξίας χαμηλότερης των τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ (€30.000.000.000) και ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος Ι, σημεία 3) και 6), του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, είναι ίση ή υπερβαίνει τα τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (€30.000.000.000), αμφότερα υπολογιζόμενα κατά μέσο όρο σε περίοδο δώδεκα (12) συναπτών μηνών.

(2) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύναται να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μέχρι να λάβουν την άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), στοιχείο β), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και οι οποίες στις 24 Δεκεμβρίου 2019 ασκούσαν δραστηριότητες ως επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, υποβάλλουν αίτηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, έως την 27η Δεκεμβρίου 2020.

(4) Όταν η Κεντρική Τράπεζα, αφού λάβει τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τις εναρμονιστικές διατάξεις του κυπριακού νόμου που μεταφέρει το Άρθρο 95α της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θεωρεί ότι μια επιχείρηση πρέπει να λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 4, ειδοποιεί την επιχείρηση και την αρμόδια αρχή ως ορίζεται στο άρθρο 2(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και αναλαμβάνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας από την ημερομηνία της εν λόγω ειδοποίησης.

(5) Σε περίπτωση χορήγησης νέας άδειας, η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο εξορθολογισμένη και ότι λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες από τις υφιστάμενες άδειες.