Ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση

4Δ.-(1) Δύο ή περισσότερα ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αποτελούν μέρος του ίδιου ομίλου τρίτης χώρας, έχουν μία μόνο ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή  Ένωση:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα ιδρύματα είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία.

(2)  Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιτρέπει στα ιδρύματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) να έχουν δύο ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις, εάν διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση μίας μόνο ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης-

(α) θα ήταν ασυμβίβαστη με την υποχρεωτική απαίτηση για διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που επιβάλλουν οι κανόνες ή οι εποπτικές αρχές της τρίτης χώρας στην οποία έχει την έδρα της η τελική μητρική επιχείρηση του ομίλου τρίτης χώρας∙ ή

(β) θα καθιστούσε λιγότερο αποτελεσματική τη δυνατότητα εξυγίανσης από ό,τι στην περίπτωση που υπήρχαν δύο ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με αξιολόγηση που έχει διενεργήσει η αρμόδια αρχή εξυγίανσης της ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα ιδρύματα είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία.

(3)(α) Η ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου ή, κατά περίπτωση, το Άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, η οποία έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4Γ του παρόντος Νόμου ή, κατά περίπτωση, το Άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (α), εάν κανένα από τα ιδρύματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα ή εάν η δεύτερη ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση πρέπει να συσταθεί σε σχέση με επενδυτικές δραστηριότητες, προκειμένου να συμμορφωθεί με υποχρεωτική απαίτηση, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), η ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση ή η δεύτερη ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση επιτρέπεται να είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και η οποία υπόκειται στον Νόμο Εξυγίανσης ή, κατά περίπτωση, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και η οποία υπόκειται στο Νόμο Εξυγίανσης, στον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο και στον περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων Νόμο, στον Κανονισμό 6 των περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών ή, κατά περίπτωση, στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν εφαρμόζονται όταν η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού του ομίλου τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερη από σαράντα δισεκατομμύρια ευρώ (€40.000.000.000).

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου -

(α) η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ομίλου τρίτης χώρας είναι το άθροισμα των ακόλουθων:

(i) Tης συνολικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού κάθε ιδρύματος του ομίλου τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτό προκύπτει από τον ενοποιημένο ισολογισμό του ή όπως προκύπτει από τους χωριστούς ισολογισμούς τους, όταν ο ισολογισμός του ιδρύματος δεν είναι ενοποιημένος και

(ii) της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού κάθε υποκαταστήματος του ομίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα  με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014·

(β) ο όρος “ίδρυμα” περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα γνωστοποιεί στην ΕΑΤ για κάθε όμιλο τρίτης χώρας που λειτουργεί στη δικαιοδοσία της τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Επωνυμίες και συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού των εποπτευόμενων ιδρυμάτων που ανήκουν σε όμιλο τρίτης χώρας·

(β) επωνυμίες και συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχούν στα υποκαταστήματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία  σύμφωνα με τις εναρμονιστικές με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ νομοθετικές διατάξεις ή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και τα είδη δραστηριοτήτων που έχουν λάβει άδεια να εκτελούν·

(γ) επωνυμία και είδος, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3), οποιασδήποτε ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και επωνυμία του ομίλου τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει.

(7) Η Κεντρική Τράπεζα διασφαλίζει ότι κάθε ίδρυμα που υπάγεται στη δικαιοδοσία της και ανήκει σε όμιλο τρίτης χώρας πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση·

(β) είναι ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση·

(γ) είναι το μόνο ίδρυμα του ομίλου τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ή

(δ) ανήκει σε όμιλο τρίτης χώρας με συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από σαράντα δισεκατομμύρια ευρώ (€40.000.000.000).

(8) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι όμιλοι τρίτης χώρας, που λειτουργούν μέσω περισσότερων του ενός ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίση ή μεγαλύτερη από σαράντα δισεκατομμύρια ευρώ (€40.000.000.000) κατά την 27η Ιουνίου 2019, επιτρέπεται να έχουν ενδιάμεση ενωσιακή μητρική επιχείρηση ή, σε περίπτωση που εφαρμόζεται το εδάφιο (2), δύο ενδιάμεσες ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις έως την 30ή Δεκεμβρίου 2023.