Περιορισμός στη χρήση της λέξης "τράπεζα"

5. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τράπεζα, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη λέξη "τράπεζα" ή οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή της λέξης "τράπεζα" αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που διεξάγεται από αυτό, εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για το σκοπό αυτό με οποιουσδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2) Για τους σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων τους, οι τράπεζες δύνανται να χρησιμοποιούν στη Δημοκρατία την ίδια επωνυμία που χρησιμοποιούν στο κράτος-μέλος καταγωγής τους. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, για διευκρινιστικούς λόγους, την προσθήκη επεξήγησης στην επωνυμία.