Περιορισμός της χρήσης των λέξεων “τράπεζα” και “ταμιευτήριo” και των φράσεων “πιστωτικό ίδρυμα” και “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα”

5. (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α) εκτός από τράπεζα, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη λέξη “τράπεζα” και

(β)  εκτός από ΣΠΙ, να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε γλώσσα τη  φράση “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” ή τη λέξη “ταμιευτήριο”

ή οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή των λέξεων “τράπεζα” ή “ταμιευτήριο” ή των φράσεων “πιστωτικό ίδρυμα” ή “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα”  αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που διεξάγεται από αυτό, εκτός αν η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει προηγουμένως γραπτή έγκριση για το σκοπό αυτό με οποιουσδήποτε όρους η ίδια κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(2) Για τους σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων τους, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χρησιμοποιούν στη Δημοκρατία την ίδια επωνυμία που χρησιμοποιούν στο κράτος-μέλος καταγωγής τους. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί, για διευκρινιστικούς λόγους, την προσθήκη επεξήγησης στην επωνυμία.