Μέτρα που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με δραστηριότητες ασκούμενες από υποκατάστημα

10Δ.-(1) Εάν η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής διαπιστώσει ότι πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 10Α, δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα απαιτεί από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να  επανορθώσει και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Εάν το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα δεν συμμορφωθεί, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης.

(3) Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης ή λόγω της ανεπάρκειας τους ή επειδή δεν προβλέπονταν μέτρα στο εν λόγω κράτος-μέλος προέλευσης, το πιστωτικό ίδρυμα συνεχίζει να παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου να προληφθούν ή να κατασταλούν νέες παραβιάσεις και, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, μπορεί να εμποδίσει το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε νέες πράξεις στη Δημοκρατία.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 10Β και των εδαφίων (1) έως (3) του παρόντος άρθρου η Κεντρική Τράπεζα δύναται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή την τιμωρία των διαπραττόμενων στη Δημοκρατία παραβάσεων του παρόντος Νόμου ή των κανόνων που έχει θεσπίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για λόγους γενικού συμφέροντος.  Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, μεταξύ άλλων, να εμποδίζει τα πιστωτικά ιδρύματα που παρατυπούν να προβαίνουν σε νέες πράξεις στη Δημοκρατία.

(4Α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής ότι ΑΠΙ που λειτουργεί στο κράτος-μέλος δεν τηρεί τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/EE όπως αυτές μεταφέρθηκαν στη νομοθεσία του κράτους-μέλους, η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης λαμβάνει αμελλητί όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι το ΑΠΙ θα επανορθώσει και θα συμμορφωθεί και ενημερώνει για τη φύση αυτών των μέτρων την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής.

(5)(α) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, αιτιολογεί δεόντως και ενημερώνει το υπό αναφορά πιστωτικό ίδρυμα για κάθε μέτρο που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (1) και (4) του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 10Ε, και περιλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων ή περιορισμών στην άσκηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, αιτιολογεί δεόντως και ενημερώνει τα υπό αναφορά ΑΠΙ για κάθε μέτρο που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των εδαφίων (1) και (4) του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 10Ε, και περιλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων ή περιορισμών στην άσκηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης σε άλλο κράτος-μέλος.