Χρηματοδοτικά ιδρύματα - εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος

10Γδις.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ΑΠΙ που αποτελεί μητρική χρηματοδοτικού ιδρύματος, ελέγχει την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που παρατίθενται στις παραγράφους (α) έως (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του εδαφίου (1) αυτού χορηγεί στο χρηματοδοτικό ίδρυμα σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης που επισυνάπτεται στη γνωστοποίηση που παρέχεται στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής.

(2) Εάν το χρηματοδοτικό ίδρυμα, παύσει να πληροί μια από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής ώστε η δραστηριότητα που ασκεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα στο κράτος-μέλος υποδοχής να διέπεται πλέον από το δίκαιο του κράτους-μέλους υποδοχής.

(3) Τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις θυγατρικές χρηματοδοτικού ιδρύματος.

(4) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, κοινοποιεί επίσης, στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος καθώς και το συνολικό ποσό του ανοίγματος σε κίνδυνο που υπολογίζεται κατά το Άρθρο 92, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του ΑΠΙ που αποτελεί τη μητρική του επιχείρηση.