Απαίτηση γνωστοποίησης και συνεργασίας Κεντρικής Τράπεζας, ως κράτος-μέλος προέλευσης, με άλλες αρμόδιες αρχές

10Γ.-(1) ΑΠΙ που συστάθηκε στην Δημοκρατία και που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους προβαίνει σε γνωστοποίηση προς την Κεντρική Τράπεζα.

(1Α) ΑΠΙ που συστάθηκε στη Δημοκρατία και επιθυμεί την εγκατάσταση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος-μέλος, συνοδεύει την γνωστοποίηση που προβλέπει το εδάφιο (1) με όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το κράτος-μέλος στο έδαφος του οποίου σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστημα,

(β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και η οργανωτική δομή του υποκαταστήματος,

(γ) τη διεύθυνση στο εν λόγω κράτος-μέλος υποδοχής, από το οποίο είναι δυνατό να ζητούνται και να λαμβάνονται έγγραφα,

(δ) τα ονόματα των ατόμων που θα είναι υπεύθυνα για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(2)(α) Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες δραστηριότητες δεν έχει λόγους να αμφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης του εν λόγω ΑΠΙ, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης και των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1Α), κοινοποιεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, αυτές τις πληροφορίες και ενημερώνει σχετικά το εν λόγω ΑΠΙ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, κοινοποιεί επίσης το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων καθώς και το σύνολο των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ δυνάμει του Άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, αρνείται να κοινοποιήσει τα στοιχεία κατά το εδάφιο (1Α) στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, γνωστοποιεί στο ΑΠΙ τους λόγους της άρνησης της εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία  παραλαβής όλων των πληροφοριών.

Η άρνηση κοινοποίησης ή η παράλειψη απάντησης αποτελεί λόγο προσφυγής βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4Α) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1Α), το ΑΠΙ γνωστοποιεί, γραπτώς, αυτή τη μεταβολή στην Κεντρική Τράπεζα και στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη μεταβολή, ώστε η Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να λάβει απόφαση έπειτα από τη γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) και οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής να λάβουν απόφαση σε σχέση με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες για λόγους δημοσίου συμφέροντος αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται στο κράτος-μέλος υποδοχής.

(5) ΑΠΙ που επιθυμεί να ασκήσει για πρώτη φορά τις δραστηριότητές του στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙV και τις οποίες προτίθεται να ασκήσει.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα διαβιβάζει προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους υποδοχής, τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (5), εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της.

(7) Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει την  Επιτροπή και την ΕΑΤ για τον αριθμό και το είδος των περιπτώσεων για τις οποίες υπήρξαν απορριπτικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4Α) του παρόντος άρθρου.

(8) Οι διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) δεν θίγουν τα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί από ΑΠΙ που παρείχαν υπηρεσίες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.