Χρηματοδοτικά ιδρύματα

10Βδις.-(1) Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο  του Παραρτήματος IV του παρόντος Νόμου δύναται να ασκούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 35, 36, παράγραφοι 1, 2 και 3, 39 παράγραφοι 1 και 2, και 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, είτε μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος ή μέσω της παροχής υπηρεσιών, από κάθε χρηματοδοτικό ίδρυμα άλλου κράτους-μέλους, που είτε είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος είτε κοινή θυγατρική δύο ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων, του οποίου το καταστατικό και το ιδρυτικό έγγραφο επιτρέπουν την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων και το οποίο πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις-

(α) η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύματα στο κράτος-μέλος το δίκαιο του οποίου διέπει το χρηματοδοτικό ίδρυμα,

(β) οι εν λόγω δραστηριότητες πράγματι ασκούνται στο ίδιο κράτος μέλος,

(γ) η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις κατέχουν τουλάχιστον το 90% των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές του χρηματοδοτικού ιδρύματος,

(δ) η μητρική επιχείρηση ή οι μητρικές επιχειρήσεις ικανοποιούν την Κεντρική Τράπεζα ότι η διαχείριση του χρηματοδοτικού ιδρύματος ασκείται με σύνεση και, με τη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών του κράτους-μέλους προέλευσης, δηλώνουν ότι εγγυούνται αλληλεγγύως και κεχωρισμένα τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το χρηματοδοτικό ίδρυμα,

(ε) το χρηματοδοτικό ίδρυμα περιλαμβάνεται αποτελεσματικά, ιδίως ως προς τις εν λόγω δραστηριότητες, στην ενοποιημένη εποπτεία στην οποία υπόκειται η μητρική του επιχείρηση ή καθεμία από τις μητρικές του επιχειρήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 19, τα εδάφια (2), (6), (6δις), (6Α), (8) και (9) του άρθρου 27, τα εδάφια (5), (7), (8), (9), (10), (10Α), (11), (11Α), (12) και (13) του άρθρου 39, τα άρθρα 39Α, 39Β, 39Γ, 39Δ, 39Ε και 39ΣΤ και το εδάφιο (4) του άρθρου 42 του παρόντος Νόμου και το Πρώτο Μέρος, Τίτλος II, Κεφάλαιο 2, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ιδίως για σκοπούς των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο Άρθρο 92 του εν λόγω κανονισμού, για τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που προβλέπεται στο Τέταρτο Μέρος του εν λόγω Κανονισμού και για σκοπούς περιορισμού των συμμετοχών που προβλέπεται στα Άρθρα 89 και 90 του εν λόγω Κανονισμού.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, λαμβάνει πιστοποιητικό συμμόρφωσης του χρηματοδοτικού ιδρύματος με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο εδάφιο (1) από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης του χρηματοδοτικού ιδρύματος, το οποίο πιστοποιητικό αποτελεί μέρος του πακέτου γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στα Άρθρα 35 και 39 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(3) Εάν η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής, ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους προέλευσης, ότι το χρηματοδοτικό ίδρυμα, που περιγράφεται στο εδάφιο (1), παύσει να πληροί οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι δραστηριότητες που ασκεί το χρηματοδοτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία διέπονται πλέον από την κυπριακή νομοθεσία.

(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στις θυγατρικές χρηματοδοτικού ιδρύματος.