Απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων υποκαταστημάτων

10Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής δύναται να απαιτεί για στατιστικούς σκοπούς από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει υποκατάστημα στην Δημοκρατία, να της αποστέλλει κατά περιόδους έκθεση για  τις δραστηριότητες που ασκούνται στη Δημοκρατία.

(2) (α) Για την άσκηση της εποπτείας της ρευστότητας υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος κράτους-μέλους, βάσει της παραγράφου (β), η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής δύναται να απαιτεί από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που κατάγονται από άλλα κράτη-μέλη τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτεί για το σκοπό αυτό από τα ΑΠΙ.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, εξακολουθεί να έχει, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, την ευθύνη της εποπτείας της ρευστότητας των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.

(γ) Με την επιφύλαξη των μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, η Κεντρική Τράπεζα ενεργώντας ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρη ευθύνη των μέτρων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της.

(δ) Τα εν λόγω μέτρα δεν επιτρέπουν διάκριση ή περιοριστική μεταχείριση, λόγω του γεγονότος ότι πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος.

(3) Περισσότερες της μιας έδρες εκμετάλλευσης τις οποίες έχει εγκαταστήσει στο ίδιο κράτος-μέλος ένα πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος θεωρούνται ως ένα μόνον υποκατάστημα.