Ελευθερία εγκατάστασης και παροχή υπηρεσιών από πιστωτικό ίδρυμα, ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που είναι θυγατρικό πιστωτικού ιδρύματος, με έδρα άλλο κράτος-μέλος

10Α.- (1) Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος IV δύναται να ασκούνται στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35 και του Άρθρου 39, παράγραφοι 1 και 2,  της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, καθώς και του εδαφίου (4) του άρθρου 6, της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) και των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 10Α, του εδαφίου (4) και της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 10Δ, του εδαφίου (1) του άρθρου 10ΣΤ, του άρθρου 51, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 και των εδαφίων (1) έως (5) του άρθρου 53 του παρόντος Νόμου, είτε μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος είτε μέσω της παροχής υπηρεσιών, από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους- μέλους, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του και εφόσον η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους-μέλους γνωστοποιήσει προς την Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση υποκαταστήματος, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ καθώς και την πληροφόρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 35, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και σε περίπτωση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 39, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

(2)(α) [Διαγράφηκε].

(β) [Διαγράφηκε].

(γ) [Διαγράφηκε].

(δ) Πριν το υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος άλλου κράτους-μέλους αρχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του στη Δημοκρατία, η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, έχει προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή από την αρμόδια  αρχή του κράτους-μέλους προέλευσης, των απαραίτητων πληροφοριών που αναφέρονται στο Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, προκειμένου να οργανώσει την εποπτεία του εν λόγω υποκαταστήματος σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 10Β και την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) και του άρθρου 10Β, των άρθρων 10Δ, 10Ε, 10ΣΤ, 10Ζ και 26ΙΒ, και εάν κρίνεται απαραίτητο να κοινοποιήσει, τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται στη Δημοκρατία.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Το πιστωτικό ίδρυμα,  μόλις λάβει την κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) από την  Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, ή, σε περίπτωση που λήξει η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) χωρίς επικοινωνία από την Κεντρική Τράπεζα, δύναται να εγκατασταθεί και να αρχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές του μέσω υποκαταστήματος στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής οποιασδήποτε πληροφορίας που γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 35, παράγραφος 2, στοιχεία β), γ) και δ), της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από το πιστωτικό ίδρυμα τόσο στην αρμόδια αρχή κράτους-μέλους προέλευσης όσο και στην Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς της ελεύθερης εγκατάστασης, το πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιεί γραπτώς αυτή τη μεταβολή τόσο στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής όσο και στην Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν γίνει η μεταβολή αυτή, ώστε η Κεντρική Τράπεζα ως αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους υποδοχής να αποφασίσει σε σχέση με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2).