Ελευθερία εγκατάστασης και παροχή υπηρεσιών από τράπεζα, ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που είναι θυγατρική τράπεζας, με έδρα άλλο κράτος-μέλος

10Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10Β και των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται η έκδοση άδειας από την Κεντρική Τράπεζα, όσον αφορά την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών ή την ίδρυση υποκαταστημάτων από-

(α) ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που κατέχει άδεια έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος από άλλο κράτος-μέλος, ή

(β) τράπεζα άλλου κράτους μέλους, ή χρηματοδοτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους που είναι είτε θυγατρική τράπεζας ή θυγατρική μίας ή περισσοτέρων τραπεζών, στην οποία μητρική έχει χορηγηθεί άδεια από το άλλο κράτος-μέλος που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εργασιών που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές όπως ορίζονται στις παραγράφους (α) έως (ι) του εδαφίου (3) του άρθρου 13 ή την παροχή υπηρεσιών ή/και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα Τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας και νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά το άρθρο 41:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις θυγατρικές ενός χρηματοδοτικού ιδρύματος.

(2)(α) Η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής που χορήγησε τη σχετική άδεια σε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, ή χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο ορίζεται στο εδάφιο (1), που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία, γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των εργασιών τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστημα και η οργανωτική του δομή·

(ii) τη διεύθυνση του υποκαταστήματος στη Δημοκρατία, από την οποία μπορεί να ζητούνται έγγραφα·

(iii) τα ονόματα των μελλοντικών υπευθύνων για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(iv) τα ίδια κεφάλαια και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ή του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση χρηματοδοτικού ιδρύματος που ορίζεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής γνωστοποιεί επίσης στην Κεντρική Τράπεζα το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος και το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων και ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που είναι η μητρική του επιχείρηση.

(γ) Η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής που χορήγησε τη σχετική άδεια, πλην της περίπτωσης κατά την οποία η εν λόγω αρχή, λαμβάνοντας υπόψη της το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων, έχει λόγους να αμφιβάλλει για την επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της οικονομικής κατάστασης της τράπεζας ή του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, γνωστοποιεί τα πιο πάνω στοιχεία στην Κεντρική Τράπεζα και ενημερώνει σχετικά την τράπεζα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος μέσα σε τρεις μήνες αφότου περιέλθουν σε γνώση της οι πιο πάνω πληροφορίες.

(δ) Η Κεντρική Τράπεζα έχει προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή της πιο πάνω γνωστοποίησης για να οργανώσει την εποπτεία του εν λόγω υποκαταστήματος και να γνωστοποιήσει, εάν χρειάζεται, τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να ασκούνται στη Δημοκρατία.

(3) Η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής που χορήγησε τη σχετική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) σε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, που προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες σε διασυνοριακή βάση ασκώντας δραστηριότητες στο έδαφος της Δημοκρατίας, αποστέλλει στην Κεντρική Τράπεζα γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων, τις οποίες η εν λόγω τράπεζα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή το χρηματοδοτικό ίδρυμα προτίθεται να ασκήσει σε διασυνοριακή βάση στο έδαφος της Δημοκρατίας, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της πρόθεσης της εν λόγω τράπεζας ή του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος στην ίδια αρμόδια αρχή.

(4) Η τράπεζα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή το χρηματοδοτικό ίδρυμα, μόλις λάβει ανακοίνωση εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση σιωπής εκ μέρους της, μόλις λήξει η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2), δύναται να εγκατασταθεί και να αρχίσει δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος στη Δημοκρατία.

(5) Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου μιας από τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i), (ii) και (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), η τράπεζα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή το χρηματοδοτικό ίδρυμα γνωστοποιεί γραπτώς αυτή τη μεταβολή στις αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής και στην Κεντρική Τράπεζα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν γίνει η μεταβολή αυτή, ώστε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να μπορέσει να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) και η Κεντρική Τράπεζα να αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2).