Ελευθερία εγκατάστασης και παροχή υπηρεσιών από τράπεζα με έδρα κράτος-μέλος

10Α.-(1) Ανεξάρτητα των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10Β και των εδαφίων (2) και (3), δεν απαιτείται η έκδοση άδειας από την Κεντρική Τράπεζα για τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών, όσον αφορά -

(α) Την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών· ή

(β) την ίδρυση υποκαταστημάτων, από τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος ή από νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος για τη διεξαγωγή εργασιών που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές όπως ορίζονται στο εδάφιο (3)  του άρθρου 13, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με Οδηγία που εκδίδεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά το άρθρο 41.

(2) Η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους που χορήγησε την σχετική άδεια σε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στη Δημοκρατία, γνωστοποιεί στην Κεντρική Τράπεζα τα ακόλουθα στοιχεία -

(α) Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος των εργασιών, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστημα και η οργανωτική του δομή·

(β) τη διεύθυνση του υποκαταστήμα-τος στη Δημοκρατία, από την οποία μπορεί να ζητούνται έγγραφα·

(γ) τα ονόματα των υπευθύνων για τη διεύθυνση του υποκαταστήματος·

(δ) την κεφαλαιουχική βάση και το δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας της τράπεζας ή του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος:

Νοείται ότι, η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους, που χορήγησε τη σχετική άδεια, γνωστοποιεί τα πιο πάνω στοιχεία στην Κεντρική Τράπεζα μέσα σε τρεις μήνες αφότου περιέλθουν σε γνώση της οι πιο πάνω πληροφορίες:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Κεντρική Τράπεζα έχει προθεσμία δύο μηνών από την παραλαβή της πιο  πάνω γνωστοποίησης  για να οργανώσει την εποπτεία του εν λόγω  υποκαταστήματος  και για να γνωστοποιήσει, εάν χρειάζεται, τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να ασκούνται στη Δημοκρατία.

(3) Η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους που χορήγησε την σχετική άδεια κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) σε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες σε διασυνοριακή βάση  ασκώντας δραστηριότητες στο έδαφος της Δημοκρατίας, αποστέλλει στην Κεντρική Τράπεζα γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων, τις οποίες η εν λόγω τράπεζα ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να ασκήσει σε διασυνοριακή βάση στο έδαφος της Δημοκρατίας, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της πρόθεσης της εν λόγω τράπεζας σ’ αυτήν.