Αρμοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά υποκα-τάστημα τράπεζας κράτους-μέλους

10Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί για στατιστικούς σκοπούς από  τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κράτους-μέλους, που έχει υποκατάστημα στην Δημοκρατία, περιοδική έκθεση για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ασκούνται στη Δημοκρατία.

(2) (α) Για την άσκηση της εποπτείας της ρευστότητας υποκαταστήματος τράπεζας κράτους-μέλους, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτεί για το σκοπό αυτό από τράπεζα, στην οποία χορηγεί άδεια η Κεντρική Τράπεζα.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, εξακολουθεί να έχει, σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής, την ευθύνη της εποπτείας της ρευστότητας των υποκαταστημάτων τραπεζών.

(3) Στην περίπτωση που μία τράπεζα που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος έχει εγκαταστήσει στη Δημοκρατία περισσότερους από ενός τόπους εργασίας, οι τόποι αυτοί θεωρούνται ένα μόνο υποκατάστημα.