Αρμοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος κράτους-μέλους

10Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί για στατιστικούς σκοπούς από  πιστωτικό ίδρυμα κράτους-μέλους, που έχει υποκατάστημα στην Δημοκρατία, περιοδική έκθεση για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ασκούνται στη Δημοκρατία.

(2) (α) Για την άσκηση της εποπτείας της ρευστότητας υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος κράτους-μέλους, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτεί για το σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα, στο οποία χορηγεί άδεια η Κεντρική Τράπεζα.

(β) Η Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους υποδοχής, εξακολουθεί να έχει, σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής, την ευθύνη της εποπτείας της ρευστότητας των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.

(3) Στην περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος έχει εγκαταστήσει στη Δημοκρατία περισσότερους από ενός τόπους εργασίας, οι τόποι αυτοί θεωρούνται ένα μόνο υποκατάστημα.