Αρμοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά υποκα-τάστημα τράπεζας κράτους-μέλους

10Β.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί για στατιστικούς σκοπούς από  τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κράτους-μέλους, που έχει υποκατάστημα στην Δημοκρατία, περιοδική έκθεση για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που ασκούνται στη Δημοκρατία.

(2) Για την άσκηση της εποπτείας της ρευστότητας υποκαταστήματος τράπεζας κράτους-μέλους, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτεί τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτεί για το σκοπό αυτό από τράπεζα, στην οποία χορηγεί άδεια η Κεντρική Τράπεζα.

(3) Η Κεντρική Τράπεζα, με οδηγίες της,  που  δημοσιεύονται  στην   Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία λήψης μέτρων  σε  περίπτωση  διαπίστωσης παραβίασης των διατάξεων του  παρόντος  Νόμου από τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κράτους-μέλους που διαθέτει υποκατάστημα ή παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες στο έδαφος της Δημοκρατίας.